Rotterdam,
30
maart
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Stabiel bedrijfsresultaat Eneco

 

  • Totale omzet daalt van € 5,2 miljard tot € 4,9 miljard
  • Bedrijfsresultaat stabiel op € 274 miljoen (2009: € 268 miljoen)
  • Splitsingsgerelateerde kosten bedragen € 46 miljoen (2009: € 41 miljoen)
  • Nettoresultaat bedraagt € 141 miljoen tegen € 177 miljoen in 2009
  • Investeringen stijgen van € 556 miljoen tot € 734 miljoen
  • Gaspositie versterkt door langjarige afnamecontracten

Bestuursvoorzitter Jeroen de Haas: “We hebben in 2010 een goed resultaat bereikt. In een markt die gekenmerkt wordt door felle concurrentie, matige economische omstandigheden en sterk fluctuerende prijzen is de realisatie van een stabiel bedrijfsresultaat een prestatie waar alle medewerkers trots op kunnen zijn. 2010 werd gekenmerkt door het afblazen van de gedwongen splitsing van het energieproductie- en leveringsbedrijf en het netwerkbedrijf. De resultaten werden desondanks sterk beïnvloed door de kosten die wij moesten maken ter voorbereiding van de splitsing. Eneco gaat door als groep met drie kernbedrijven Eneco Energiebedrijf, Stedin en Joulz.”“Het afgelopen jaar heeft Eneco groep flink geïnvesteerd in haar netten, duurzame elektriciteitsproductie en gas. Onze duurzame elektriciteitsproductie wordt ondersteund met flexibel inzetbare gascentrales. De Enecogen gascentrale en onze gasopslaginstallatie in Duitsland gaan een grote bijdrage leveren aan de optimalisatie van onze elektriciteitsproductie. Beide projecten bevinden zich in een vergevorderd stadium en wij verwachten deze installaties eind dit jaar in productie te nemen. Samen met de recent afgesloten langjarige gascontracten heeft Eneco hiermee ook haar leveringspositie aanzienlijk versterkt”.“We hebben wezenlijke stappen gezet die het duurzame karakter van het bedrijf verankeren. Zo zijn we een driejarige samenwerking aangegaan met het Wereldnatuurfonds (WNF) en zijn we als eerste energiebedrijf ter wereld aangesloten bij het internationale Climate Saver programma van het WNF. En met ingang van 1 januari 2011 levert Eneco 100 % groene stroom aan al haar huishoudelijke en MKB klanten in Nederland”.

Omzet en bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat van Eneco groep is in 2010 uitgekomen op € 274 miljoen, een niveau vergelijkbaar met dat van 2009 (€ 268 miljoen). De totale omzet liep door lagere tarieven terug van € 5.245 miljoen naar € 4.922 miljoen. Er waren hogere resultaten door streng winterweer maar die werden teniet gedaan door minder opbrengsten uit elektriciteitsproductiecontracten en een lagere sparkspread (de marge op centrales). De overige opbrengsten daalden in het verslagjaar, met name bij Joulz, door de verslechterde economische situatie. De lagere omzet is gecompenseerd door scherp in te zetten op kostenbesparingen en terughoudendheid bij het invullen van vacatures. Het aantal medewerkers van Eneco groep is ten opzichte van ultimo 2009 met 83 fte verminderd tot 6.545 fte. In verband met een reorganisatie is bij Joulz een voorziening getroffen van € 12 miljoen.

Splitsingsgerelateerde kosten

Ook in 2010 zijn kosten gemaakt voor het ontvlechten van de organisatie. Weliswaar is de splitsing van Eneco groep niet doorgegaan, maar veel ontvlechtingsactiviteiten waren op het moment van de uitspraak van de rechter al uitgevoerd of er waren verplichtingen voor aangegaan. In het bedrijfsresultaat is € 21 miljoen aan splitsingsgerelateerde kosten opgenomen (2009: € 36 miljoen). Dit betreft onder andere advieskosten en kosten in verband met de beëindiging van cross border leases. Vooruitlopend op mogelijke splitsing werden meer liquiditeiten dan strikt noodzakelijk aangetrokken en aangehouden. De hiermee samenhangende rentelast bedraagt € 25 miljoen (2009: € 5 miljoen).

Nettoresultaat

Het nettoresultaat bedraagt in 2010 € 141 miljoen (2009: € 177 miljoen inclusief een eenmalige bate van € 20 miljoen in het resultaat deelnemingen). Exclusief bovengenoemde splitsing gerelateerde kosten en overige eenmalige posten is het nettoresultaat inclusief belastingeffect€ 184 miljoen (vergelijkbaar resultaat 2009: € 188 miljoen).

Investeringen

In 2010 heeft Eneco groep aanzienlijk meer geïnvesteerd: € 734 miljoen tegen € 556 miljoen in het voorafgaande jaar. Stedin heeft € 312 miljoen geïnvesteerd (2009: € 260 miljoen) ten behoeve van de vervanging en uitbreiding van de gas- en elektriciteitsnetten. Het Energiebedrijf investeert in verticale integratie in de keten en verduurzaming van de energieproductie voor in totaal € 413 miljoen (2009: € 282 miljoen). Ook in 2010 waren de grootste projecten Enecogen, de efficiënte gasgestookte elektriciteitscentrale in het Europoort-gebied waaraan dit jaar € 175 miljoen werd uitgegeven, en Gasspeicher, de gasopslag in het Duitse Epe waarin € 69 miljoen werd geïnvesteerd. Naar verwachting gaan beide projecten eind 2011 in productie. In de ontwikkeling van diverse windparken is 81 miljoen geïnvesteerd en in de vervanging en uitbreiding van warmtenetten € 59 miljoen.

Energiebedrijf Eneco

Per 1 januari 2010 zijn de overgenomen voormalige Econcern-activiteiten, met uitzondering van Ecofys, geïntegreerd in de nieuw gevormde business units Warmte & Koude, Wind en Solar, Bio & Hydro binnen het Energiebedrijf. Het adviesbureau Ecofys neemt een onafhankelijke positie in. De leveringsactiviteiten van Eneco België zijn samen met de Nederlandse leveringsactiviteiten ondergebracht in de nieuwe business unit Eneco Supply. Met deze structuur is voor het energiebedrijf de basis gelegd om zowel de nationale als de internationale duurzame ambitie in te vullen.Het bedrijfsresultaat van het Energiebedrijf bedraagt in 2010 € 120 miljoen (€ 153 miljoen in 2009). Dit lagere resultaat is het gevolg van marktomstandigheden (met name de teruglopende marges bij centrales) en mindere windcondities. Het strenge winterweer (17% meer graaddagen dan in 2009) en een gegeven de sterk concurrerende markten immer stabiel marktaandeel hebben geleid tot goede resultaten bij de leveringsactiviteiten. De nieuwe gasshippingactiviteiten dragen positief bij aan het resultaat.

Stedin

Bij Stedin zijn de opbrengsten in 2010 licht gedaald in vergelijking met 2009. Dit wordt mede veroorzaakt door lagere gereguleerde tarieven, vooral op elektriciteit. Desondanks is het bedrijfsresultaat door kostenbesparingen € 16 miljoen hoger uitgekomen op € 200 miljoen. Dit past in het streven van Stedin om de hoogste kwaliteit tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten te bereiken. Veiligheid van de netten, van de medewerkers en de klanten heeft hierbij hoge prioriteit.

Joulz

Joulz heeft dit jaar verder geïnvesteerd in de toekomst. In 2010 is een reorganisatie doorgevoerd waarmee het indirecte kostenniveau structureel naar beneden is gebracht. Hierbij moest afscheid worden genomen van circa 125 medewerkers. Ten behoeve van de daarmee gepaard gaande afvloeiingskosten is een voorziening getroffen van € 12 miljoen. Het bedrijfsresultaat daalde met€ 17 miljoen tot € - 9 miljoen. De marge-effecten als gevolg van externe omzetdaling, een lange vorstverletperiode en prijsdruk zijn hierbij deels gecompenseerd door de lagere indirecte kosten. Joulz streeft naar een marktconforme kostenbasis waarmee haar concurrentiepositie verder wordt verstevigd.

Vooruitzichten

Bij de huidige marktomstandigheden verwacht Eneco groep voor 2011 een licht positieve resultaatontwikkeling.