Rotterdam,
07
maart
2013
|
08:30
Europe/Amsterdam

Resultaat Eneco tevredenstellend

Partnerschappen versterken duurzame strategie

Nieuwsfeiten:
  • Omzet van € 5 miljard naar € 5,3 miljard
  • EBITDA omhoog van € 711 miljoen tot € 776 miljoen
  • Nettowinst groeit van € 204 miljoen naar € 233 miljoen
  • Investeringen blijven op hoog niveau
  • Stringente kostenbewaking blijft geboden
  • Bedrijfsmodel verandert in de toekomst
  • Voortgaande verbetering veiligheidsprestatie
De Eneco Groep heeft in 2012 goede voortgang gemaakt met de uitvoering van de duurzame strategie. Steeds meer komen we samen met onze klanten tot energiebesparing en ontwikkeling van schone energieproductie. De realisatie van onze ambitie om in Noordwest-Europa een leidende rol in duurzame energie te spelen komt belangrijk dichterbij door partnerschappen die Eneco aangaat. Kort na de afsluiting van het jaar bezegelden wij voor onze offshore windprojecten een partnerschap met Mitsubishi Corporation uit Japan en in 2012 met EDF Energy voor het grote offshore windpark dat wij ten zuiden van Engeland ontwikkelen. Ook onze netwerk- en engineeringactiviteiten ontwikkelden zich goed. Het aantal ongevallen met verzuim blijft dalen. Gelet op de marktomstandigheden in 2012 zijn wij tevreden over het resultaat. De komende jaren vindt er geleidelijk een verandering plaats in ons bedrijfsmodel. Energie zal steeds meer decentraal worden opgewekt en daarmee verschuift de rol van ons bedrijf. Klanten krijgen meer behoefte aan advies, financiering, installatie en onderhoud van faciliteiten. Wij bevinden ons in een overgangsfase van centrale energieproductie, -transport en leveringen naar een bedrijf dat de klant helpt zelf energie op te wekken en te besparen: duurzaam, decentraal, samen. Wij veranderen geleidelijk in een dienstverlener die totaaloplossingen op energiegebied levert. De energiemarkt blijft onverminderd sterk in beweging, op Europese en mondiale schaal. De onzekerheden zijn groot. Het is zaak dat Eneco scherp op de kosten blijft letten. Daarmee blijft de onderneming gezond en goed renderend en behouden wij een solide basis om onze missie ‘Duurzame energie voor iedereen’ te realiseren. Met onze investeringen dragen wij bij aan de doelstelling van de Nederlandse overheid om het aandeel duurzame energie in 2020 op 16 procent te brengen.
Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco Groep
Persbericht in PDF

Ontwikkeling resultaten
Eneco Holding N.V. boekt in 2012 een nettoresultaat van € 233 miljoen, een stijging van € 29 miljoen (+14%) ten opzichte van 2011. De omzet neemt met 5% toe van € 5.007 miljoen tot € 5.256 miljoen. De brutomarge en overige opbrengsten (naast de omzet energie) vertonen een stijging van € 184 miljoen (+11%) tot € 1.794 miljoen. De overnames in 2011 van Oxxio en het resterend 50% belang in het Prinses Amalia Windpark (PAWP), de uitbreiding van verkoopactiviteiten in België en de gestegen transporttarieven spelen hierin een belangrijke rol.

De operationele bedrijfskosten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardemutaties stijgen met € 119 miljoen tot € 1.018 miljoen mede als logisch gevolg van de uitbreiding van activiteiten, zoals de overnames van Oxxio en het resterende 50% belang in PAWP alsmede de ingebruikname van de gascentrale Enecogen, de gasopslag Gasspeicher en diverse windparken. Er was een toename van de onderhouds- en exploitatiekosten in de netwerkactiviteiten, mede veroorzaakt door extra herstelkosten en compensatievergoedingen als gevolg van storingen in ons netwerk. De toenemende concurrentie, ongunstig ontwikkelende marktprijzen en de economische crisis alsmede de investeringen die wij deden in de uitbouw van de Belgische markt, de uitrol van de slimme thermostaat Toon en de ontwikkeling van nieuwe windparken zorgden ook voor hogere kosten. Als gevolg van de ongunstige marktprijsontwikkelingen en de economische crisis is de dotatie aan de voorzieningen in 2012 toegenomen: er blijven meer klanten (zowel particulier als zakelijk) in gebreke met betalingen. Tevens is er een voorziening getroffen in verband met een reorganisatie in de engineeringactiviteiten.

Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardemutaties (EBITDA) komt met € 776 miljoen 9% hoger uit dan voorafgaand jaar (€ 711 mln.). De Eneco Groep zet scherp in op kostenreducties die over de gehele linie zullen worden gerealiseerd. Wij hebben een programma opgesteld dat de komende jaren leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen waardoor Eneco ruimte houdt om het investeringsniveau in nieuwe duurzame energieproductie en goede netwerken op een hoog niveau te handhaven.

Investeringen
De Eneco Groep zet haar duurzame ambities kracht bij door een gediversifieerde duurzame assetportfolio op te bouwen. Eneco investeert in 2012 € 120 miljoen aan diverse windparken in Nederland, België en Groot-Brittannië alsmede € 103 miljoen in de bouw van Biocentrale Golden Raand in Delfzijl. De vervanging, uitbreiding en verduurzaming van warmtenetten vergt in 2012 € 32 miljoen. Bij de overname van en investering in zonparken in Frankrijk en België is een bedrag gemoeid van € 50 miljoen. De totale investeringen van de Eneco Groep in vaste activa bedroegen € 712 miljoen (in 2011 € 737 mln). Hiervan is € 367 miljoen besteed aan vervanging en uitbreiding van de elektriciteits- en gasnetwerken.

Bedrijfs- en nettoresultaat
Het bedrijfsresultaat bedraagt  € 335 miljoen, 14% lager dan het voorgaande jaar toen het € 388 miljoen bedroeg. De verwachting ten aanzien van de marktprijzen is dat de huidige onvoordelige prijsverhouding tussen gas- en elektriciteitsprijzen (‘spark spread’) en lage prijzen van CO2-rechten nog enige tijd zal voortduren. Dit heeft geleid tot een afwaardering van € 78 miljoen op de elektriciteitgerelateerde vaste activa.

Het resultaat deelnemingen bevat een eenmalige bate van € 56 miljoen in verband met de verkoop van de deelneming in KEMA. Per saldo nemen de financiële lasten met 9% toe tot € 88 miljoen (2011: € 81 mln.) onder meer doordat in 2011 meer rente geactiveerd kon worden op projecten in aanbouw. De belastingen zijn afgenomen met € 24 miljoen tot € 50 miljoen. Dit is zowel het gevolg van het afgenomen bedrijfsresultaat in combinatie met gestegen rentekosten als van een belastingrestitutie op beëindigde bedrijfsactiviteiten.
Het nettoresultaat voor de gehele Eneco Groep is met 14% gestegen van € 204 miljoen tot € 233 miljoen.

Productie, handel en levering
In 2012 sloten wij voor de ontwikkeling van het grote offshore windpark Navitus Bay in Engeland een strategische samenwerking met het Franse EDF. Dit soort partnerschappen vormt een belangrijk onderdeel van onze strategie omdat wij daarmee onze investeringen en risico’ s spreiden en meer duurzame projecten kunnen realiseren. Begin 2013 kwam daar de samenwerking met Mitsubishi Corporation in Japan op het gebied van wind op zee bij. Ook sloten wij een contract met AVR - Afvalverwerking om restwarmte van de Afvalenergiecentrale Rijnmond een nuttige bestemming te geven bij de verwarming van woningen en gebouwen en waarmee jaarlijks de uitstoot van 95.000 ton CO2 wordt bespaard. In vergelijking met vorig jaar stijgt de EBITDA uit productie-, handels- en leveringsactiviteiten met € 32 miljoen tot € 282 miljoen (2011: € 250 mln.). De marktvooruitzichten voor de verhouding tussen gas- en elektriciteitsprijzen (spark spread), in combinatie met de lage CO2 prijzen zijn in het nadeel van de minder vervuilende gasgestookte elektriciteitsopwekking. De windomstandigheden waren ongunstiger dan vorig jaar en lagen onder het langjarig gemiddelde.

Op de leveringsmarkt is de concurrentie groot. Eneco onderscheidt zich met de strategie van Duurzaam, Decentraal en Samen. De succesvolle introducties van de consumentenproducten HollandseWind, Toon en Zon&Zeker zijn een invulling van die strategie. In België breidt Eneco het retail marktaandeel verder uit door een actieve marktbewerking. In 2012 investeerden wij daar in intensieve marktcampagnes en uitbreiding van de organisatie.

Netwerk- en engineeringactiviteiten
In 2012 startte ons netwerkbedrijf Stedin met de aanleg van een stoomnetwerk waarmee bedrijven in het Rotterdamse havengebied stoom gaan uitwisselen en daarmee grote energiebesparingen en reductie van CO2 uitstoot bereiken. De eerste fase wordt in 2013 afgerond; een tweede fase met de aansluiting van meer bedrijven volgt later. Ook investeren wij grote bedragen in vervanging, verduurzaming en modernisering van het bestaande elektriciteits- en gasnetwerk.
De EBITDA van het totaal van de netwerk- en engineeringactiviteiten komt in 2012 uit op € 521 miljoen, vrijwel gelijk aan de € 515 miljoen uit 2011.
Binnen de netwerkactiviteiten zijn de totale opbrengsten € 93 miljoen hoger, vooral als gevolg van de door de NMa hoger gemaximeerde transporttarieven voor 2012. De inkoop- en overige bedrijfskosten stijgen met € 53 miljoen, onder andere door hogere tarieven voor transportinkopen, afschrijvingen op netwerkconstructies, automatiseringsprojecten, hogere netwerkexploitatiekosten, afkoop Cross Border Lease overeenkomsten en compensatiekosten voor stroomstoringen.

De engineeringactiviteiten ondervinden hinder van de economische crisis door een hevige prijsconcurrentie met minder opdrachten in de aannemingsmarkt. De omzet voor activiteiten buiten de Eneco Groep laat in 2012 een groei zien ten opzichte van vorig jaar, maar de totale activiteiten nemen af, met lagere marges en een ongunstig bezettingsresultaat als gevolg. Om deze situatie het hoofd te bieden nemen wij een aantal maatregelen waaronder een reorganisatie van het (indirecte) personeelsbestand en ontwikkelen wij plannen op het gebied van procesverbetering, kostenreductie en samenwerking. In december is een reorganisatievoorziening gevormd van € 16,5 miljoen.

Vooruitblik
Wij hebben vertrouwen in de verdere ontwikkelingen van het bedrijf. Gezien de grote externe onzekerheden spreken wij  geen resultaatverwachting uit voor 2013.