Rotterdam,
06
september
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nettowinst Eneco gestegen

Gunstige resultaatontwikkeling in eerste helft 2011

• Nettowinst met 77% verbeterd tot € 133 mln (€ 75 mln)• Bedrijfsresultaat € 225 mln (€ 145 mln)• Totale opbrengsten stabiel• Gunstig effect kostenbesparingen• Alle bedrijfsonderdelen dragen bij• Veiligheidsprestatie verbeterd• Vooruitzicht: sterke verbetering in hele jaar 2011

“In de eerste helft van 2011 heeft de Eneco groep een forse verbetering van de nettowinst geboekt.” Dat zegt Jeroen de Haas, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Eneco groep in een toelichting op de resultaten.“De stijging van het resultaat, waaraan alle bedrijfsonderdelen bijdragen, is het gevolg van een combinatie van kostenbesparingen, hogere opbrengsten uit energieverkoop en energietransport. Het eerste halfjaar 2011 is gekenmerkt door ingrijpende gebeurtenissen in de wereld waarvan de gevolgen zich de komende tijd langdurig zullen doen voelen. Juist in dit onzekere klimaat zien wij een bevestiging dat investeringen in duurzame energie nodig zijn om op termijn voldoende betaalbare energie te kunnen leveren. Wij signaleren een toenemende vraag naar geïntegreerde duurzame energieoplossingen en werken samen in partnerschappen met marktpartijen en overheden om onze duurzame doelen te realiseren.

“Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwachten wij dat het nettoresultaat over 2011 een sterke verbetering ten opzichte van 2010 zal laten zien.”

Financieel resultaat eerste halfjaar 2011 verbeterd

Eneco Holding N.V. realiseert over het eerste halfjaar 2011 een nettoresultaat van € 133 miljoen. Dit is een stijging met € 58 miljoen (77%) ten opzichte van het eerste halfjaar 2010 (€ 75 miljoen). Gecorrigeerd voor incidentele splitsings- en reorganisatiekosten in het eerste halfjaar 2011 van € 7 miljoen (2010: € 35 miljoen) en het belastingeffect hiervan stijgt het nettoresultaat in het eerste halfjaar 2011 met 37%.De totale opbrengsten blijven stabiel op € 2.512 miljoen. De brutomarge en overige opbrengsten stijgen met € 52 miljoen tot € 818 miljoen. Deze stijging is voornamelijk gerelateerd aan de verbeterde brutomarge van het gasportfolio en hogere gereguleerde transporttarieven.Het niveau van de exploitatiekosten is gedaald met € 28 miljoen tot € 593 miljoen, inclusief een maand exploitatiekosten van het per 1 juni overgenomen Oxxio. Mede als gevolg van de in 2010 doorgevoerde reorganisaties en verdere kostenreducties binnen de stafafdelingen in 2011 dalen de personeelkosten met € 11 miljoen. De stijging van de afschrijvingen ligt in lijn met de toegenomen investeringen.Het geconsolideerde bedrijfsresultaat komt uit op € 225 miljoen, een stijging van 55% ten opzichte van 2010 (€ 145 miljoen). De positieve ontwikkeling van het bedrijfsresultaat vindt plaats binnen alle onderdelen van de groep.

De kasstroom uit operationele activiteiten over het eerste half jaar 2011 bedraagt € 424 miljoen tegenover € 88 miljoen een jaar eerder.

De Eneco groep investeert fors in de bouw van duurzame energie installaties. In de eerste helft van 2011 is de bouw gestart van diverse windparken in Nederland en België met een totaal vermogen van 50 MW. Investeringsbesluiten werden genomen voor de bouw van onder andere windpark Lochluichart (51 MW) in Schotland en een houtgestookte biomassacentrale in Delfzijl (49 MW).

Eneco

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar stijgt het bedrijfsresultaat van het energiebedrijf met € 19 miljoen tot € 92 miljoen. De tradingactiviteiten nemen het grootste aandeel in deze groei voor hun rekening, ondanks de extreme gebeurtenissen die de wereldenergiemarkt beïnvloeden, zoals de aardbeving in Japan, het abrupt sluiten van kernenergiecentrales in Duitsland en de onrust in olieproducerende landen. Substantiële verbeteringen worden gerealiseerd bij de inkoop en optimalisatie van het gasportfolio. Daarentegen staan de marges bij de productie van elektriciteit in gascentrales onder druk.

Per saldo drukken de weersinvloeden het bedrijfsresultaat van het energiebedrijf ten opzichte van 2010. Enerzijds was het in 2011 aanzienlijk warmer dan in 2010, wat een negatief effect heeft op de verkoopvolumes voor gas en warmte en de daarmee gerealiseerde marges (€ 13 miljoen) van de business units Energy Trading, Supply en Warmte & Koude. Hiertegenover staat dat het meer heeft gewaaid dan vorig jaar, hetgeen gunstig is voor de elektriciteitsopwekking door windturbineparken (€ 6 miljoen).Per 1 juni 2011 is Oxxio overgenomen en vanaf die datum in de resultaten en balans verantwoord. Omdat deze overname pas recent heeft plaatsgevonden, heeft dit nog geen wezenlijke invloed op de resultaten van het eerste halfjaar.

Stedin

Het bedrijfsresultaat van Stedin is ten opzichte van 2010 met € 26 miljoen gestegen tot € 137 miljoen. De omzet is € 29 miljoen hoger vooral als gevolg van de door de NMa vastgestelde hogere transporttarieven voor 2011, voortvloeiend uit de groeiende investeringen die nodig zijn in de netten. Daarnaast zijn de bedrijfskosten € 3 miljoen hoger dan in 2010, voornamelijk als gevolg van hogere kosten voor preventief onderhoud en afschrijvingen aan het net alsmede hogere (personeels)kosten als gevolg van overgenomen activiteiten van Eneco Holding. Daar staan lagere kosten voor netverliezen tegenover.

Joulz

Joulz heeft een goed financieel eerste halfjaar achter de rug. Als gevolg van een betere brutomarge en lagere indirecte kosten en de vorig jaar getroffen reorganisatievoorziening ligt het bedrijfsresultaat van Joulz ruim € 22 miljoen hoger dan in 2010 (2011: € 6 miljoen; 2010 -/- € 16 miljoen).De brutomarge op uitgevoerde werkzaamheden verbeterde in absolute (€ 3,7 miljoen) en relatieve zin (9%) ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Deze verbetering is gerealiseerd ondanks een licht gedaalde omzet. Deze daling wordt vooral veroorzaakt, doordat de omzet in 2010 positief werd beïnvloed door een grote opdracht voor de Enecogen gascentrale.Joulz heeft voor meer dan € 100 miljoen opdrachten verworven , niet zijnde reguliere opdrachten van Stedin.

De reorganisatie van de indirecte functies die midden vorig jaar bij Joulz heeft plaatsgevonden, werpt duidelijk zijn vruchten af. De indirecte kosten komen in de eerste zes maanden van dit jaar daardoor ongeveer € 5 miljoen lager uit. Tezamen met een aantal andere kostenbesparingen liggen de totale indirecte kosten € 9 miljoen onder die van 2010.

Vooruitzichten

Onverwachte omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwachten wij dat het nettoresultaat over 2011 een sterke verbetering ten opzichte van 2010 zal laten zien.