Rotterdam,
14
augustus
2015
|
10:48
Europe/Amsterdam

Reactie Eneco op uitspraken Utrechts PVV-Statenlid in De Telegraaf:

In het artikel ‘Biomassa naar Lage Weide met schepen’ in de Utrecht-editie van De Telegraaf van vandaag beweert PVV-Statenlid Wim Ubaghs dat ‘er iedere dag vrachtwagens vanuit Zuid-Duitsland naar Utrecht rijden met gekapt hout uit het Zwarte Woud.’

Deze bewering klopt niet. Vrijwel al het benodigde hout zal uit Nederland komen. Het is hout dat vrijkomt uit de groenvoorziening, bosbouw en houtverwerkende industrie. Het gaat om naar schatting 35 tot 50 vrachtwagens per dag. Overigens wordt het investeringsbesluit om de biomasa warmtecentrale daadwerkelijk te gaan bouwen pas in 2017 genomen.

De keuze om de biomassa per vrachtwagen en niet per schip aan te voeren betekent voor de direct omwonenden dat de geluids-, stof –en geurbelasting aanzienlijk lager zullen liggen.Hier meer achtergrondinformatie over de plannen van Eneco met de nieuwe biomassa warmtecentrale in Utrecht:

Waarom een biomassa warmteinstallatie (BWI)?

Eneco streeft naar een betrouwbare, betaalbare en zo duurzaam mogelijke energievoorziening. Onze ambitie is om duurzame energie voor iedereen mogelijk te maken. Een BWI wekt duurzame warmte op voor de stadsverwarming Utrecht en sluit hiermee direct aan bij de ambitie van Eneco en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente Utrecht.

Waarom biomassa?

Biomassa is momenteel de enige duurzame energiebron waarmee op grote schaal groene warmte geproduceerd kan worden voor stadsverwarming. Stadswarmte levert al een forse CO2-besparing op. Door de inzet van de BWI wordt de inzet van gasgestookte eenheden vermeden. Hierdoor wordt zo’n 25 tot 30 procent van de stadswarmte klimaatneutraal.

Welke biomassa wordt als brandstof gebruikt?

Het voornemen van Eneco is om zoveel mogelijk biomassa uit de directe omgeving te gebruiken waaronder hout dat vrijkomt uit de groenvoorziening, bosbouw en houtverwerkende industrie.

Wat betekent de komst van de biomassa warmtecentrale (BWI) voor de omgeving?

De BWI zal circa 60 MegaWatt (MW) stadswarmte produceren, dit levert genoeg warmte op voor ongeveer 60.000 huishoudens. De BWI zal zo’n 650 ton biomassa per dag gaan verwerken. Als het gaat om lokale milieueffecten blijft de BWI ruim binnen de wettelijke normen. De effecten van de BWI op de omgeving zullen zeer beperkt zijn en worden hieronder puntsgewijs beschreven.

Aanvoer van Biomassa

De biomassa zal per vrachtwagen worden aangevoerd. De vrachtwagens zullen enkel doordeweeks tussen 7:00 en 19:00 uur rijden volgens een voorschreven route om overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Luchtkwaliteit

De centrale wordt uitgerust met een uitgebreide en moderne rookgasreinigingsinstallatie. De bijdrage van de centrale aan de luchtkwaliteit wordt op basis van de uitgevoerde onderzoeken als ‘in niet betekenende mate’ gekwalificeerd.

Geluid

De centrale zal dag en nacht in bedrijf zijn. Dit heeft extra geluidsproductie tot gevolg. De bijdrage is echter zo klein dat deze onder het niveau blijft van het bestaande (omgevings)geluid. Zodoende is het voor de omgeving niet waarneembaar. Tijdens de bouw van de centrale zal er tijdens werkdagen overdag sprake zijn van een tijdelijke toename in geluidsbelasting als gevolg van de bouwwerkzaamheden.

Geur en stof

De biomassa wordt opgeslagen in een gesloten opslaghal. Vanuit de opslaghal wordt lucht afgezogen. Deze lucht wordt in de ketel gebruikt als verbrandingslucht. Als gevolg van de te nemen maatregelen zal er geen stof –en geurhinder optreden ter plaatse van de woonbebouwing in de directe omgeving.

Hoe ziet de nieuwe centrale eruit?

Eneco heeft bij het ontwerp van de nieuwe centrale gezorgd voor een goede aansluiting bij de bestaande bebouwing. Het hoogste gebouw, het ketelhuis, wordt circa 30 meter hoog. Ter vergelijking, het bestaande gebouw is 55 meter hoog. De twee schoorstenen van de centrale worden elk 65 meter hoog.

Planning

De eerste warmtelevering wordt op zijn vroegst in 2018 verwacht. Eneco heeft nog geen definitief besluit genomen om over te gaan tot de bouw van de BWI. Voor een dergelijk besluit zijn onder meer de definitieve vergunningen noodzakelijk. De vergunningsaanvraag is vorige maand ingediend. De aanvraag, de milieueffect rapportage en alle bijbehorende stukken worden na indiening voor iedereen ter inzage gelegd. Hiervan wordt een kennisgeving gepubliceerd op www.overheid.nl. De ontwerpbeschikking zal naar verwachting in november ter inzage worden gelegd voor het aandragen van zienswijzen.