Rotterdam,
25
mei
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Kolenbelasting maakt Nederlandse economie sterker en duurzamer

Samenvatting

De verduurzaming van de Nederlandse economie verdient een verantwoordelijke én slimme aanpak, met maximaal gebruik van de kracht van onze bedrijven. De beste manier om dat te bereiken is op lange termijn een goed werkende Europese markt (ETS systeem) voor CO2 uitstoot, met een hogere prijs per ton CO2. Dat is helaas niet de realiteit van vandaag: de lage prijs van CO2 rechten op dit moment zorgt ervoor dat  verduurzaming van de energievoorziening niet voldoende van de grond komt. Invoering van een kolenbelasting is één van de manieren om die ontwikkeling wind in de rug te geven.  Eneco, Shell, Dong Energy en Natuur & Milieu steunen daarom, zolang het Europese systeem voor de handel in CO2 rechten niet volwaardig functioneert, de snelle invoering van deze kolenbelasting, zoals aangekondigd in het Lente-akkoord. Aardgas is voor Nederland anno 2012 de meest natuurlijke pijler onder de realisatie van een duurzame economie. Gascentrales zijn schoner en kunnen door hun flexibiliteit beter de noodzakelijke groei van duurzame energiebronnen met een wisselend aanbod, zoals zon en wind, ondersteunen.

Een kolenbelasting  stimuleert dat schonere en meer flexibele gascentrales in Nederland meer gaan draaien ten koste van de oudste en meest vervuilende kolencentrales, die nu voluit draaien. De modernste kolencentrales blijven draaien met een betere stimulans om biomassa mee te stoken. Dit is een goede ontwikkeling om  drie redenen:

1. Correctie op slecht functionerende  CO2-emissiehandel
Het is algemeen bekend dat de CO2-prijs van vandaag (ongeveer 7 euro per ton) in het Europese emissiehandelsysteem (ETS) veel lager is dan voorzien bij de start van het ETS in 2008. Door deze lage CO2-prijs bestaat er onvoldoende stimulans om te investeren in schone technologie. Een kolenbelasting bovenop de huidige ETS-prijs is daarom een goede ondersteunende maatregel zolang het ETS systeem hapert. Andere maatregelen zijn ook denkbaar: bijvoorbeeld  een minimum CO2-prijs ,zoals recentelijk al door het Verenigd Koninkrijk is geïntroduceerd. Een set-aside (inhouden van ETS certificaten) in de komende jaren en minimum veiling prijs op de langere duur  kunnen het ETS ook repareren.


2. Kolencentrales betalen mee aan het oplossen van het begrotingstekort zonder noemenswaardig effect op de koopkracht
Het is rechtvaardig dat in een tijd dat zelfs zorg en onderwijs moeten bezuinigen, ook kolencentrales meebetalen aan het oplossen van het begrotingstekort van de overheid. Mede door de aanbouw van drie nieuwe kolencentrales gaat Nederland de komende jaren veel grijze stroom exporteren naar buurlanden en betalen burgers mee aan het transport daarvan. Tegelijkertijd blijven mensen  zitten met de lokale milieuvervuiling door uitstoot van fijnstof en NOx.  Een kolenbelasting laat de veroorzaker betalen en voorkomt dat Nederlandse burgers en industrie volledig opdraaien voor de maatschappelijke kosten van kolenstroom. Bovendien heeft TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, minder moeite om de netspanning op peil te houden als flexibele gascentrales meer gaan draaien dan wanneer inflexibele kolencentrales aan het net gekoppeld staan. De kolenbelasting is een slimme en verantwoordelijke manier om inkomsten voor de schatkist te genereren zonder dat de koopkracht van mensen of de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven noemenswaardig wordt aangetast. Dit komt doordat een kolenbelasting niet of nauwelijks zal worden doorberekend aan consumenten van elektriciteit. Het grootste deel van het jaar wordt de (West-Europese) marktprijs van stroom namelijk bepaald door andere aanbieders van stroom zoals gascentrales. De angst voor verdringing van Nederlandse elektriciteit door Duitse kolencentrales is daardoor ongegrond. De prijs die Duitse kolencentrales krijgen voor hun stroom op de markt verandert namelijk niet wezenlijk. Bovendien draaien deze centrales nu al bijna voluit om het gat in de Duitse energievoorziening op te vangen  dat is ontstaan door de sluiting van de kerncentrales.

3. Kolenbelasting versterkt de positie van de Nederlandse gasindustrie en clean tech
Nederland behoort tot de mondiale top als gaat om gasinfrastructuur, distributie en hoogwaardige kennis. Tegen de achtergrond van het wereldwijd stijgende belang van de rol van gas zijn dit belangrijke pijlers onder onze economie. Als we dit combineren met het veroveren van een mondiale koppositie in groeimarkten als clean tech en hernieuwbare energie betekent dat export kansen en nieuwe hoogwaardige banen. Dat levert meer langdurig drijfvermogen voor de economie.  Kolenbelasting zal ook een stimulans betekenen voor de biobased economy omdat kolencentrales die meer biomassa gaan meestoken minder belasting hoeven te betalen.

Deel deze release

Laatste nieuws