Rotterdam,
06
maart
2023
|
16:19
Europe/Amsterdam

Eneco zet zich in voor duurzame productieketen hernieuwbare energie

Samen met andere zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaat Eneco zich inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. Doel is om door samenwerking risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade gezamenlijk aan te pakken en te voorkomen. Eneco is een van de partijen die op maandag 6 maart hierover het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector heeft ondertekend. In dit convenant zijn afspraken opgenomen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Chief Financial Officer Jeanine Tijhaar ondertekende namens Eneco het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector: “Bedrijven die zich bezighouden met renewable energie hebben te maken met complexe issues in de leveringsketens. Hoe graag we dat ook willen: die issues zijn individueel niet op te lossen. Dat ervaren we ook bij Eneco en dat is een van de redenen dat we met overtuiging het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector hebben ondertekend. Door samen op te trekken kunnen we een stevigere vuist maken om misstanden aan te pakken. Dat doel is niet makkelijk en geeft ook geen snel resultaat. Maar doordat we (bedrijven, maatschappelijke partijen en overheid) gezamenlijk optrekken, vergroten we de kans op resultaat aanzienlijk.”

Zonne- en windenergie

De productie van zonnepanelen en windmolens kan negatieve gevolgen hebben voor mens, milieu en biodiversiteit. Zo kunnen bedrijven te maken krijgen met problemen als ontbossing en het verlies van natuurlijke leefgebieden van dieren. Ook mensenrechtenschendingen, zoals dwang- en kinderarbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid, onveilige werkomstandigheden en uitbuiting van de rechten van lokale gemeenschappen, kunnen voorkomen in de productieketens van zonne- en windenergie. De ketens zijn complex en missen transparantie, waardoor problemen niet door een individueel bedrijf kunnen worden aangepakt. Diverse internationale bedrijven uit de zonne- en windenergiesector hebben zich daarom aangesloten bij het convenant. Door samenwerking willen zij een positieve impact realiseren.

Internationale richtlijnen en toekomstige wetgeving

Het convenant heeft een looptijd van vijf jaar en wordt ondertekend door een brede coalitie. Door deelname committeren bedrijven zich aan het toepassen van internationale richtlijnen van de OESO en VN bij al hun activiteiten. Hiermee bereiden zij zich ook voor op toekomstige IMVO-wetgeving. De samenwerking wordt ondersteund door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, brancheorganisaties, financiële instellingen en belangenverenigingen. De aangesloten kennisinstituten, ngo’s, vakbonden en de SER gaan bedrijven ondersteunen met hun kennis en expertise bij de toepassing van IMVO.

Samenwerking

De komende jaren richten de partijen zich op het in kaart brengen van de ketens van individuele bedrijven en bijbehorende risico’s. Daarnaast worden praktijkervaringen gedeeld en collectieve projecten opgestart om verbeteringen door te voeren. De deelnemende partijen zetten zich gezamenlijk in om het bewustzijn rondom het belang van duurzame ketens te vergroten en hoger op de maatschappelijke agenda te krijgen.

IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

Het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector brengt bedrijfsleven, vakbonden, ngo’s en de overheid samen met als doel het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hernieuwbare energiesector. De deelnemende partijen werken samen aan het signaleren van risico’s en het voorkomen en aanpakken van misstanden in de keten op het gebied van mensenrechten en milieu. Dit doen zij door het toepassen van de richtlijnen voor due diligence, zoals geformuleerd door de OESO en VN. Het convenant staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De SER adviseert en faciliteert deze multi-stakeholder samenwerking.

Een overzicht van alle deelnemende partijen en het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector zijn te raadplegen op de website.