Rotterdam,
03
augustus
2015
|
10:00
Europe/Amsterdam

Eneco Groep boekt vooruitgang met nieuwe innovatieve bedrijfsstrategie

bevredigende resultaten eerste helft 2015

  • - Bedrijfsstrategie geactualiseerd en aangekondigd
  • - Samenwerkingen met Nerdalize, Peeeks, Sustainer Homes en Solar Green Point
  • - € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen in startups en innovatie
  • - € 380 miljoen geïnvesteerd in duurzame energieopwekking en netwerken
  • - Nettoresultaat daalt met zeven procent tot € 144 miljoen
  • - Ruim 145.000 Toon’s verkocht
  • - Veiligheid continu aandachtspunt

In de eerste zes maanden van 2015 kondigde Eneco Groep een wijziging aan van haar strategische koers. Eneco’s missie blijft ‘Duurzame energie voor iedereen’ maar het accent komt nadrukkelijker te liggen op de ontwikkeling van innovatieve producten en dienstverlening. Het duurzame energiebedrijf wil zo klanten helpen om regie over hun energievoorziening te krijgen. Om dit te realiseren trekt Eneco de komende jaren € 100 miljoen uit om te investeren in startups en innovatieve ontwikkelingen.

Jeroen de Haas, voorzitter Raad van Bestuur Eneco Groep: "We hebben veel vooruitgang geboekt. De eerste resultaten van onze koerswijziging zien we terug in een groot aantal nieuwe samenwerkingen, aansprekende klanten en een snellere ontwikkeling van nieuwe energieproducten. Om dit maximaal te ondersteunen, zijn we een nieuw bedrijfsonderdeel gestart, Eneco Innovation & Ventures. Dit onderdeel richt zich volledig op innovatieve energieprojecten, partnerships en samenwerking met energie startups. Om onze innovatieve ambities waar te maken is voor de komende jaren een budget van € 100 miljoen gereserveerd.”

Sinds de aankondiging van de strategiewijziging maakte Eneco Groep een aantal aansprekende samenwerkingen bekend. Nadat eerder Google, NS en KPN besloten om duurzame stroom van onze windparken af te nemen, volgden in januari ABN AMRO en onlangs AkzoNobel. Met Solar Green Point gingen we de samenwerking aan om meer collectieve zonneparken in Nederland van de grond te krijgen. Eneco richt zich ook op samenwerking rond maatschappelijke thema’s, zoals met provincie, gemeenten en bedrijven in de ontwikkeling van de warmterotonde in Zuid-Holland zodat huishoudens en bedrijven meer gebruik kunnen maken van warmte uit het havengebied in Rotterdam. Met BewonersPlatform Ypenburg is een initatief gestart om lokaal te komen tot verduurzaming van het warmtenet. Dat samenwerking cruciaal is om duurzame initiatieven van de grond te krijgen is terug te zien in de samenwerking tussen de gemeente Ameland, de Amelander energiecoöperatie (AEC) en Eneco in de ontwikkeling van het zonnepark aldaar. En Stedin neemt bijvoorbeeld met diverse partijen deel in een uniek energieproject in de wijk Hoog Dalem in Gorinchem om inzicht te krijgen in de kosten en baten van energieopslag en om piekbelastingen in het net terug te kunnen brengen door het optimaal afstemmen van vraag en aanbod.

Volop aandacht was er voor de investering die we deden in Nerdalize. Hun innovatieve server/radiator voert berekeningen uit en levert gelijktijdig zijn warmte ter plekke. Peeeks kan op de belangstelling van Eneco rekenen omdat deze startup een slim systeem heeft ontwikkeld om overschotten en tekorten op het elektriciteitsnet op te vangen door aan de gebruikerskant -volautomatisch en intelligent- apparatuur aan of uit te schakelen. Op eigen initiatief ontwikkelden we SlimLaden, een app die eigenaren van elektrische auto's in staat stelt op het meest gunstige moment qua kosten de accu van hun elektrische auto op te laden.

Toon

Tegelijkertijd maakte Eneco flinke stappen in de verdere ontwikkeling van haar intelligente Toon thermostaat. Inmiddels zijn er meer dan 145.000 exemplaren verkocht. De Toon wordt nu ook te koop aangeboden aan consumenten die geen leveringscontract hebben bij Eneco en er is een Toon beschikbaar voor stadsverwarming. Bovendien presenteerden wij een nieuwe functie op Toon die de gebruiker in één oogopslag laat zien hoeveel elektriciteit zijn zonnepanelen opwekken. Met een update van Toon bieden we op korte termijn de gebruikers een snellere technologie die het mogelijk maakt om nog meer diensten aan onze klanten aan te gaan bieden. Zoals een rookmelder die binnen- en buiten het huis zorgt voor een alarmering indien er sprake is van rook- of brand ontwikkeling. Vaart maakte netbeheerder Stedin met het aanbieden van de slimme meter. In de afgelopen zes maanden hebben zij op 62.000 adressen aangeboden om de gas- en elektriciteitsmeter te vervangen door slimme exemplaren.

Jeroen de Haas: “Ook investeerden we dit eerste halfjaar weer flink in de kwaliteit en de uitbreiding van onze elektriciteits- en gasnetten en in de verduurzaming van onze energieproductie. Twee nieuwe windparken in Nieuwegein (goed voor levering aan 7.600 huishoudens) en Reusel De Mierden (7.400 huishoudens) kwamen in bedrijf en de bouw van windpark Delfzijl Noord (55.000 huishoudens) is in de afrondende fase. Windpark Luchterduinen op de Noordzee (150.000 huishoudens) is gestart met het leveren van duurzame stroom. We blijven op deze wijze onze bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzaam energiesysteem én aan de uitgangspunten van het Energie Akkoord.”

“Ondanks de terug verwijzing naar het Gerechtshof zijn we teleurgesteld over de recente uitspraak van de Hoge Raad die bepaalde dat de Splitsingswet niet in strijd is met het Europees recht. Gedwongen splitsing van Eneco Groep in een separaat netwerk- en leveringsbedrijf is niet in het belang van Eneco en de duurzame transitie van de energievoorziening. Nederland is het enige land in Europa dat binnenlandse energiebedrijven tot splitsing verplicht.

Daar staat tegenover dat Nederland wel toestaat dat ongesplitste buitenlandse energiebedrijven op de Nederlandse markt opereren. Hierdoor ontstaat een geconstrueerd ongelijk speelveld waarin Eneco in het nadeel is ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Daarom roepen wij nu de politiek op om te bepalen of nut en noodzaak aanwezig zijn om splitsing van een gezond Nederlands bedrijf ook daadwerkelijk af te dwingen.”

Resultaten eerste helft 2015

Eneco Groep kijkt tevreden terug op de resultaten die in de eerste zes maanden van 2015 zijn geboekt. De onderneming ziet resultaat van diverse kostenbeheersingsprogramma’s en heeft de strategische koers verder aangescherpt, wat tot uitdrukking komt in de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve energiediensten voor klanten. De klant kon ook dit eerste halfjaar profiteren van lagere kosten voor energie door een daling van de energieprijzen én van de lagere gereguleerde tarieven voor het transport van energie.

Guido Dubbeld, CFO van Eneco Groep: “De omzet en het resultaat vielen lager uit dan over de eerste zes maanden van 2014. Desondanks zijn we tevreden. In aanhoudend lastige marktomstandigheden slaagden we erin om de daling van de omzet en winst te beperken. Efficiencyverbeteringen bij diverse bedrijfsonderdelen en betere energie inkoopcontracten droegen daar aan bij.”

Eneco Groep boekte over de eerste helft van 2015 een omzet van € 2.363 miljoen en een nettoresultaat van € 144 miljoen. Dit is een daling van respectievelijk drie en zeven procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014 toen een omzet van € 2.444 miljoen en een nettoresultaat van € 155 miljoen werden gerealiseerd.

Ontwikkeling van onze resultaten

De brutomarge van onze levering en het transport van gas, elektriciteit en warmte en onze diensten die daarmee verband houden, steeg met € 70 miljoen (+9%) naar € 847 miljoen. Deze stijging ten opzichte van het voorgaande halfjaar is geflatteerd vanwege de lagere energieverkoop door het relatief warme weer en incidentele posten in 2014. Gecorrigeerd hiervoor zou er in 2015 sprake zijn van een daling als gevolg van de verdere verlaging van de gereguleerde tarieven voor energietransport. Voor een positief verschil zorgden de uitbreiding van de windparken, de aankoop van warmteproductiemiddelen in Utrecht per 2 januari 2015 en de afkoop en herstructurering van energie inkoopcontracten gedurende vorig jaar. Hiervoor zijn in 2014 incidentele lasten genomen, waarna we vanaf 2015 profiteren van de structurele verbetering van de marge van conventionele opwekking.

De bedrijfskosten exclusief afschrijvingen bedroegen in totaal € 497 miljoen. Ondanks de extra kosten die onze groei in activiteiten met zich meebrengen, is dit € 38 miljoen (7%) lager dan over dezelfde periode vorig jaar. Deze verlaging is hoofdzakelijk het gevolg van de programma’s voor efficiencyverbetering die vorig jaar bij diverse bedrijfsonderdelen zijn ingezet. De afschrijvingskosten bedroegen dit halfjaar € 241 miljoen, wat € 148 miljoen meer is dan in de eerste helft vorig jaar. Voor € 140 miljoen lag de oorzaak hiervan in het terugdraaien vorig jaar van de bijzondere waardevermindering, het overige komt voornamelijk voort uit de groei van onze activiteiten. Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam daarmee uit op   € 218 miljoen, € 45 miljoen (17%) lager dan in 2014 (€ 263 miljoen). De financiële baten en lasten namen met € 22 miljoen af tot € 34 miljoen vanwege minder incidentele kosten en een lagere rentedragende schuld.

Onze productie-, handels- en leveringsactiviteiten

Dit halfjaar waren de weersomstandigheden als gemiddeld te beschouwen, terwijl de eerste helft van het vergelijkingsjaar 2014 juist zeer warm was. Het verbruik door onze klanten van gas en warmte is daarmee gestegen tot een gebruikelijk niveau. De daling in omzet is het gevolg van de lagere prijzen die we onze klanten in rekening hebben gebracht, afname van het gemiddeld verbruik per klant en een teruglopend klantenbestand. De windomstandigheden waren gelijk aan die van vorig jaar. Door het in gebruik nemen van nieuwe windmolenparken nam onze duurzame energieproductie verder toe. De beschikbare duurzame productiecapaciteit steeg van 1.680 MW eind 2014 naar 1.843 MW (waarmee ruim 1,1 miljoen huishoudens beleverd kunnen worden) per 30 juni 2015.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van onze productie-, handels- en leveringsactiviteiten daalde in de eerste helft van dit jaar tot   € 89 miljoen (H1 2014: € 117 miljoen *). Deze daling reflecteert vooral de eenmalige posten van vorig jaar, anderzijds is er juist een structurele verbetering van het resultaat in 2015 voortvloeiend uit genoemde herstructurering van energie inkoopcontracten en daling van operationele kosten.

Onze netwerk- en engineeringsactiviteiten

In 2014 is de nieuwe reguleringsperiode voor de tarieven voor regionale netbeheerders ingegaan. Dit betekent gedurende drie jaar een jaarlijkse verlaging van de tarieven die we klanten in rekening brengen voor het transport van elektriciteit en gas. Dit is terug te zien in de omzet van onze netwerkactiviteiten die met € 37 miljoen (7%) opnieuw daalde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daartegenover zijn de inkoopkosten voor transport juist gestegen, wat de marge voor deze activiteiten verder onder druk zet. De exploitatiekosten zijn gedaald. Onder de naam ReVisie zijn onze netwerk- en engineeringsactiviteiten per 1 januari 2015 organisatorisch samengevoegd. Deze efficiencyverbetering stelt ons in staat om onze klanten nog slagvaardiger en efficiënter van dienst te kunnen zijn én meer ruimte te creëren voor investeringen in toekomstbestendige energienetten.

De gemiddelde duur van de uitval door storingen in onze elektriciteitsnetten bedroeg 13,3 minuten per klant in de eerste maanden van 2015 (eerste halfjaar 2014: 9,4). De uitvalsduur lag iets boven de doelstellingen vanwege een grote storing op 26 juni waarbij ruim 130.000 klanten werden getroffen in grote delen van Den Haag en Rijswijk.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de netwerk- en engineeringactiviteiten daalde van € 171 miljoen * in de eerste helft van 2014 tot € 143 miljoen in de eerste 6 maanden van 2015.

(* Met ingang van 1 januari 2015 zijn de activiteiten van onze (voormalige engineering) bedrijven CityTec en Joulz Energy Solutions opgenomen onder onze productie-, handels- en leveringsactiviteiten en die van Stedin Operations onder onze netwerk- en enigineeringsactiviteiten. De vergelijkende cijfers over het eerste halfjaar 2014 zijn hiervoor aangepast.)

Klanten

Per 1 januari is Eneco gestart met de elektriciteitslevering aan alle spoorvervoerders in Nederland nadat daar vorig jaar een tienjarig contract voor werd gesloten. Vanaf de start is 50% van de geleverde elektriciteit afkomstig uit windmolens en vanaf 2018 zal dat 100% zijn. Dit betekent onder andere dat de treinreis van klanten van NS in de nabije toekomst volledig duurzaam wordt.

In januari presenteerde Eneco UK plannen voor de realisatie van een 59 MW windpark (18 turbines) Macritch Hill Wind Farm dat elektriciteit moet gaan leveren aan Scottish Water.

Joulz Energy Solutions startte in mei de bouw van 150 kV substation Middenmeer waarbij Joulz de realisatie van A tot Z verzorgt. De werkzaamheden betreffen de volledige engineering, inkoop, bouw, commissioning en oplevering van het hoogspanningsstation. In de aanbestedingsfase is Joulz de strijd aangegaan met internationale concurrentie.

Stedin nam in juni een nieuw soort oplaadpalen voor elektrische auto’s in gebruik. Deze palen kunnen de accu van elektrische auto's opladen maar ook de stroom uit de accu terug leveren aan het elektriciteitsnet. Op deze manier wordt een stroomvoorraad gecreëerd die kan worden ingezet, bijvoorbeeld bij een korte stroomstoring.

Eneco België lanceerde een groepsaanbod voor zonnepanelen gericht op de provincie West-Vlaanderen. Zowel klanten van Eneco als andere geïnteresseerden konden vrijblijvend inschrijven voor de levering en installatie van zonnepanelen. Eneco wil met deze actie de drempel verlagen om te kiezen voor zonne-energie.

Investeringen

Eneco investeerde ook in de eerste zes maanden flink in de verduurzaming van de energievoorziening. In het eerste halfjaar van 2015 investeerden we € 380 miljoen. In de eerste helft van 2014 waren de investeringen nog hoger (€ 423 miljoen), omdat gebouwd werd aan de grote projecten Leiding over Noord (transport van restwarmte van de

Botlek naar Rotterdam om duurzame stadsverwarming te leveren aan bedrijven en huishoudens) en Haringvliet (aanleg 19 kilometer lange hoogspanningsverbinding tussen Voorne-Putten en Goeree Overflakkee). Inmiddels zijn deze bedrijfsmiddelen in gebruik genomen.

In de eerste helft van 2015 zijn grote vorderingen gemaakt bij de bouw van het windpark Delfzijl-Noord. Windpark Luchterduinen is gestart met het leveren van stroom. In totaal investeerden we dit halfjaar € 138 miljoen in windparken, zowel in Nederland (naast genoemde parken ook o.a. in park Laarakkerdijk in Reusel De Mierden), België (Libeccio) als in Groot-Brittannië (Twinshiels, Moy, Burn of Whilk). Verder investeerden we in warmtenetten en in warmteproductiefaciliteiten in Utrecht (€ 69 miljoen). Ook blijven we investeren in het verbeteren en uitbreiden van de elektriciteits- en gasnetwerken en het aanbieden van slimme meters (in totaal € 159 miljoen).

Per 1 januari 2015 hebben we afstand gedaan van onze hoogspanningsnetten in Zuid-Holland en Utrecht. Door wettelijke verplichtingen zijn deze verkocht aan landelijk netbeheerder TenneT. Voor netwerk Zuid-Holland is de transactie volledig afgerond, voor netwerk Utrecht is alleen het economisch eigendom overgegaan en zal de juridische overdracht naar verwachting later dit jaar plaatsvinden.

Veiligheid

Wij besteden veel aandacht aan een veilige (werk)omgeving voor onze medewerkers en ingeschakelde (onder)aannemers, klanten en omwonenden. Het afgelopen halfjaar was de veiligheidsprestatie, uitgedrukt in de ‘recordable incident rate (RIF)’-score beter dan onze doelstelling. Het aantal ongevallen met verzuim (LTIs) lag echter boven de doelstelling. We blijven daarom aandacht besteden aan het verder verbeteren van onze veiligheidsaanpak.

Vooruitzichten

Wij hebben vertrouwen in de verdere ontwikkelingen van Eneco Groep. Dat neemt niet weg dat de marktomstandigheden uitdagend zijn en dat zullen ze voorlopig nog blijven, mede gezien de lopende splitsingsdiscussie. Tegen deze achtergrond verwachten wij voor heel 2015 een vergelijkbaar resultaat als in het voorgaande jaar.