Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter Eneco Groep
"Eneco ontwikkelt zich tot een gewaardeerde, vaak lokale partner voor klanten die samenwerking zoeken bij het oplossen van hun duurzame energievraagstukken."
Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter Eneco Groep
Guido Dubbeld, CFO Eneco Groep
"Met 402 miljoen euro weer meer geïnvesteerd in onze netwerken en verduurzaming van de energievoorziening"
Guido Dubbeld, CFO Eneco Groep
Rotterdam,
01
augustus
2014
|
15:58
Europe/Amsterdam

Bevredigend 1e halfjaar 2014 ondanks zachte winter, gedaalde energieprijzen en lagere netwerk tarieven

 • Strategische ontwikkeling naar duurzame partner krijgt verder gestalte
 • € 402 miljoen geïnvesteerd in duurzame energieopwekking en netwerken, 24 procent stijging
 • Nettoresultaat daalt met 16 procent tot € 155 miljoen
 • Meer dan 50.000 TOON's geïnstalleerd
 • Langjarig stroomcontract met NS en andere spoorvervoerders
 • Goede veiligheidsscore

ROTTERDAM – Eneco Groep kijkt met tevredenheid terug op de eerste zes maanden van 2014. De onderneming slaagde erin de strategische koers verder gestalte te geven en ontwikkelt zich steeds meer tot een partner voor klanten met energievraagstukken. Tegelijkertijd profiteerden onze klanten van een lager energieverbruik door de zachte winter, van wederom een daling van de energieprijzen én van de lagere gereguleerde tarieven voor het transport van energie.

Jeroen de Haas, voorzitter Raad van Bestuur Eneco Groep: "Eneco ontwikkelt zich tot een gewaardeerde, vaak lokale partner voor klanten die samenwerking zoeken bij het oplossen van hun duurzame energievraagstukken. Dat kunnen klanten zijn die willen besparen op hun energierekening. Bijvoorbeeld door de aanschaf van een TOON, onze slimme thermostaat. Maar ook bedrijven die hun energiehuishouding geheel of gedeeltelijk willen onderbrengen bij een stabiel energiebedrijf, zoals blijkt uit de recent aangekondigde 10-jarige samenwerking met de spoorvervoerders in Nederland. Wij gaan niet alleen al hun treinen op stroom uit windparken laten rijden maar werken ook mee aan de verdere verduurzaming van de hele spoorsector. Tegelijkertijd investeerden we ook dit eerste halfjaar weer meer in kwaliteit en uitbreiding van onze netten en in de verduurzaming van onze energieproductie. We blijven dit doen om onze missie 'Duurzame energie voor iedereen' waar te kunnen maken. De klanten van Eneco profiteerden van een zachte winter, van de vierde daling van de energieprijzen sinds 2012 én van een daling van de netwerktarieven. De nadruk op veilig werken binnen Eneco Groep, tenslotte, heeft ertoe geleid dat, over de eerste zes maanden van dit jaar, het aantal veiligheidsincidenten onder de gestelde limiet is gebleven."

Guido Dubbeld, CFO van Eneco Groep: 'Onze activiteiten groeiden flink. Met € 402 miljoen investeerden we, in vergelijking met de eerste helft van het voorgaande jaar, meer in kwaliteit en uitbreiding van onze netten en de verduurzaming van de energievoorziening. De investeringen hadden onder meer betrekking op het transport van duurzame warmte met Leiding over Noord en de bouw van het windpark Delfzijl Noord. Eerdere investeringen resulteerden dit jaar in de inbedrijfname van de windparken Lochluichart en Tullo in Groot-Brittannië. De zachte winter, lagere energieprijzen en lagere transporttarieven hadden tot gevolg dat het nettoresultaat met 16 procent en de omzet met 15 procent daalden tot respectievelijk € 155 miljoen en € 2.444 miljoen."

Ontwikkeling van ons resultaat

De brutomarge van de levering en het transport van gas, stroom en warmte en de diensten die daarmee verband houden, daalde met € 138 miljoen (-15%) naar € 777 miljoen. Deze marge werd negatief beïnvloed door de weersomstandigheden en de verlaging van de gereguleerde tarieven voor energietransport. Daarnaast verminderde Eneco Groep zijn belang in de gasgestookte opwekking van elektriciteit. In verband hiermee namen we een eenmalige last voor het afkopen van een stroomafname contract. Hierdoor verbetert de komende jaren onze marge. Vanwege deze verbeterde vooruitzichten konden we de 'bijzondere waardeverminderingen' uit voorgaande jaren terugdraaien. Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam daarmee uit op € 263 miljoen, € 26 miljoen (9%) lager dan in 2013.

De bedrijfskosten bedroegen in totaal € 628 miljoen, € 78 miljoen lager dan in de eerste helft van vorig jaar (€ 706 miljoen). Afschrijvingskosten buiten beschouwing gelaten, was er een beperkte stijging in de exploitatiekosten van € 18 miljoen (3%). De financiële lasten namen per saldo toe tot € 56 miljoen (in 2013: € 44 miljoen).

Onze productie-, handels- en leveringsactiviteiten

In de eerste helft van het jaar was de gemiddelde buitentemperatuur fors hoger dan normaal, terwijl het in de eerste helft van 2013 juist extreem koud was. Het gebruik van gas en warmte door onze klanten nam hierdoor sterk af. Voor de verkoop van gas en warmte betekende dit een omzetdaling van 27 procent, ondanks de toename van het aantal klanten door de overname van DONG Energy Sales B.V. Het margeverlies werd enigszins gecompenseerd door een hogere opbrengst aan wind- en zonne-energie, onder andere door nieuwe zonne- en windmolenparken:

 • Onze opwekcapaciteit van zonne-energie in België groeide van 24 MWp naar 32 MWp (duurzame stroom voor 8.000 huishoudens) door de overname van het Prosolar portfolio. Eneco is nu de op één na grootste zonne-energieproducent in België;
 • Oplevering windpark Lochluichart (duurzame stroom voor 39.000 huishoudens) en de uitbreiding van windpark Tullo (duurzame stroom voor 24.000 huishoudens) in Groot-Brittannië.

Door kostenbesparingsmaatregelen en een verhoogd kostenbewustzijn waren de bedrijfskosten exclusief afschrijvingen en ondanks de uitbreiding van onze activiteiten gelijk aan vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van onze productie-, handels- en leveringsactiviteiten was in de eerste helft van 2014 met € 109 miljoen in lijn met de € 112 miljoen uit de eerste zes maanden van 2013.

Onze netwerk- en engineeringsactiviteiten

In 2014 is de nieuwe reguleringsperiode voor netbeheerders ingegaan. Voor onze netwerkactiviteiten betekent dit een verlaging voor drie jaar van de tarieven die we klanten in rekening mogen brengen voor het transport van elektriciteit en gas. Dit is terug te zien in de omzet van onze netwerkactiviteiten die € 27 miljoen daalde ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013. De exploitatiekosten van deze activiteiten bleven vrijwel stabiel.

De gemiddelde uitval door storingen in het elektriciteitsnet was in de eerste zes maanden 9,4 minuten per klant, vergelijkbaar met het niveau in de eerste zes maanden van 2013.

De milde weersomstandigheden resulteerden bij onze engineeringactiviteiten tot minder vorstverlet. Dit zorgde, samen met een versnelling van (investerings)opdrachten vanuit netbeheer en een toename van de commerciële omzet, tot een hoger activiteitenniveau en bezettingsresultaat en een toename in productiviteit. Ook zien we hier de effecten van een eerder ingezet productiviteitstraject waardoor de werkprocessen en, dientengevolge, de bezettingsgraad bij onze monteurs zijn verbeterd. In verband met de toename van de commerciële omzet zijn de exploitatiekosten echter licht gestegen.

Het bedrijfsresultaat van de netwerk- en engineeringactiviteiten daalde van € 192 miljoen in de eerste helft van 2013 tot € 179 miljoen in de eerste helft van 2014.

Investeringen

Eneco Groep zet in op verduurzaming van de energievoorziening. Daarom blijven we grootschalig investeren in onze eigen duurzame opwekking, in energiebesparing en in een betrouwbaar, modern netwerk. In de eerste zes maanden van dit jaar investeerden we € 402 miljoen waar dit in de eerste helft van 2013 nog € 324 miljoen was. Dit is een stijging van 24 procent. We investeerden onder andere in de ontwikkeling van windparken (€ 100 miljoen) en in zonneparken (€ 11 miljoen) in Nederland, België en Groot-Brittannië en in warmtenetten (€ 51 miljoen) waaronder Leiding over Noord. Deze zal in het vierde kwartaal van 2014 in gebruik worden genomen voor transport van restwarmte van de Botlek naar Rotterdam om duurzame stadsverwarming te leveren aan bedrijven en huishoudens. Ook blijven we grote bedragen investeren in het verbeteren en uitbreiden van de elektriciteits- en gasnetwerken (€ 221 miljoen; in 2013 € 185 miljoen).

Onze klanten

Het aantal klanten groeide licht, vooral door de overname in april van de Nederlandse klantenportefeuille van DONG en door onze inspanningen in België. Stedin startte in januari met het aanbieden van slimme energiemeters op 37.000 adressen in de Hoeksche Waard. Dit is het eerste gebied in Nederland waar de nieuwe meters op grote schaal worden aangeboden. De afzet van de slimme thermostaat TOON nam over de eerste zes maanden verder toe. Inmiddels maken meer dan 50.000 klanten gebruik van de TOON.

In de zakelijke markt sloten we een aantal vernieuwende samenwerkingsverbanden. Met NS en andere spoorvervoerders tekenden we een langjarig contract om tussen 2015 en 2018 stapsgewijs het hele spoorwegverkeer in Nederland te verduurzamen met stroom uit windparken. TenneT gaf opdracht aan Joulz voor de ombouw van het 380 kV station in Beverwijk en met GasTerra sloten we een innovatief gascontract 'Windflex' waarbij de prijs en volume van gas mede afhankelijk worden van hoe hard het waait.

In België introduceerden we een obligatie voor onze klanten in het windmolenpark Tivano in Gouvy, in de provincie Luxemburg. Hier leveren vijf windturbines duurzame stroom voor 10.000 huishoudens. Op deze wijze vergroten we de betrokkenheid van onze Belgische klanten bij windenergie.

Andere vermeldenswaardige mijlpalen in de eerste zes maanden zijn:

 • Start bouw windpark Delfzijl Noord (duurzame stroom voor 55.000 huishoudens);
 • Stedin tekent intentieverklaring met Siemens, Gasunie, A.Hak, Torrgas, Hanzehogeschool en stichting Energy Valley voor de ontwikkeling in Delfzijl van de grootste, volledig geïntegreerde Power2Gas installatie ter wereld. Hiermee wordt stroom uit duurzame bronnen als zon en wind omgezet in gas;
 • Overeenkomst met NOP Agrowind (duurzame stroom voor 180.000 huishoudens) om 15 jaar stroom af te nemen uit windpark Noordoostpolder;
 • De biomassacentrale Bio Golden Raand was het eerste halfjaar volledig operationeel;
 • Oxxio is volgens de Consumentengids de voordeligste leverancier van duurzame stroom;
 • Studie door Ecofys in opdracht van gemeente Noordwijk naar de mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing van 'nearshore' windenergie en de mogelijke kostenbesparing die dit met zich mee kan brengen.

Vooruitzichten tweede halfjaar

Wij hebben vertrouwen in de verdere ontwikkelingen van Eneco Groep. De Groep ontwikkelt zich op koers naar een bedrijf dat partner is voor klanten op het gebied van duurzame energievraagstukken. Bijvoorbeeld op de zakelijke markt door de inzet van Esco (Energy Service Company) oplossingen waarbij Eneco met klanten een langdurige samenwerking aangaat. En voor consumenten door onder andere de lokale opwekking van energie te faciliteren. Tegelijkertijd blijft Eneco Groep volop investeren in de opwekking en transport van energie om zo zijn missie 'duurzame energie voor iedereen' te realiseren. Desondanks zijn de marktomstandigheden uitdagend en zullen dat naar verwachting voorlopig nog blijven. Tegen deze achtergrond spreken wij geen resultaatverwachting uit voor 2014.

Boilerplate

Over Eneco Groep
Eneco Groep is een groep van bedrijven die internationaal actief is op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en 3.500 medewerkers werken we aan onze missie: duurzame energie van iedereen. We investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken om het aanbod van duurzame energie te vergroten. En we ontwikkelen innovatieve producten en diensten, zodat onze klanten zelf de regie nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen. www.enecogroep.nl