Rotterdam,
30
januari
2017
|
15:30
Europe/Amsterdam

Strategie op koers, winst op peil

Resultaten Eneco Groep 2016

  • Hogere kosten voor groei, innovatie, precario en splitsing
  • Klanten profiteren van lagere tarieven
  • Duurzame productiecapaciteit neemt toe
  • 271.000 Slimme meters geïnstalleerd
  • Participatie in windparken op zee: Norther en Borssele III & IV
  • Belang van 50% in het Duitse duurzame energie- en IT-bedrijf LichtBlick

Het duurzame energie- en netwerkbedrijf Eneco Groep behaalde over 2016 een nettowinst van € 199 miljoen, licht onder het resultaat van een jaar eerder (€ 208 miljoen). De gecombineerde omzet daalde naar € 3,9 miljard (2015: € 4,3 miljard). Bij het Netwerkbedrijf (Stedin) daalde het bedrijfsresultaat met 23% naar € 214 miljoen en steeg de omzet naar € 1,2 miljard, terwijl bij het Energiebedrijf (Eneco) het bedrijfsresultaat toenam met 93% tot € 106 miljoen en de omzet daalde naar € 2,7 miljard. Eneco Groep spreekt van een tevredenstellend resultaat, in weerwil van lastige marktomstandigheden.

Guido Dubbeld, CFO Eneco Groep: “We zijn onverminderd doorgegaan met de uitvoering van onze strategie waarbij we inzetten op verduurzaming van de energievoorziening voor en met onze klanten. Meer dan ooit tevoren kunnen we onze klanten duurzame energie van eigen bodem bieden. Dit jaar steeg onze beschikbare duurzame productiecapaciteit naar 2.054 MW, met name doordat we een aantal windparken in productie namen of konden overnemen. Tegen deze achtergrond ben ik erg blij dat Eneco deel uitmaakt van twee consortia die aangewezen zijn voor de bouw van grote windparken op zee: Norther voor de Belgische kust en Borssele III & IV voor de kust van Zeeland. Beide projecten gaan een enorme boost geven aan de verduurzaming van de Nederlandse en Belgische energievoorziening. Onze klanten hebben we bovendien lagere tarieven kunnen bieden voor elektriciteit en gas doordat we scherpere inkoopprijzen konden bedingen. Wel kregen we in het afgelopen jaar te maken met hogere kosten. Bij Stedin stegen de kosten voor de gemeentelijke precariobelasting fors. Ook de kosten voor het doorvoeren van de gedwongen splitsing van ons bedrijf per 31 januari 2017 namen toe. De hogere kosten hebben we met gerichte efficiëntiemaatregelen goed kunnen opvangen.”

Op het vlak van innovatie zijn in het afgelopen jaar forse stappen gezet. Guido Dubbeld: “Als voorhoedespeler in de energiesector hebben we een aanjagende rol in de transitie naar een duurzame samenleving. Innovatie is daarin de sleutel, zowel bij het Energiebedrijf als bij het Netwerkbedrijf. Stedin installeerde het afgelopen jaar 271.000 slimme meters bij klanten en werkt aan slimme oplossingen voor flexdiensten en de opslag van elektriciteit in batterijen. Eneco breidt de mogelijkheden van het Toon-platform uit, ontwikkelt apps voor het slim laden van elektrische auto’s en introduceerde de WarmteWinner.”

 

Ontwikkeling van onze resultaten

De totale omzet van Eneco Groep kwam uit op € 3,9 miljard, een daling van 9% ten opzichte van vorig jaar (2015: € 4,3 miljard). Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere inkoopprijzen die we hebben verwerkt in de tarieven die we berekenen aan onze klanten. Het afgezette volume energie daalde slechts licht (-3%). De omzet uit de netwerkactiviteiten was vergelijkbaar met 2015 terwijl de omzet uit engineeringopdrachten voor derden toenam.

De brutomarge steeg - ondanks de daling in omzet - met € 79 miljoen (+4%) tot € 1.944 miljoen. De marge op de transportactiviteiten veranderde vrijwel niet. De marge op windparken steeg door een toename van het aantal operationele windparken; door lagere windopbrengsten bleef deze stijging echter beperkt. De marge in de consumentenmarkt bleef stabiel terwijl de prijs van levering warmte licht steeg.

De totale bedrijfskosten van Eneco Groep namen met € 93 miljoen (+6%) toe tot € 1.624 miljoen. Deze stijging is hoofdzakelijk te verklaren door investeringen in kansrijke business activiteiten en innovatie en hogere kosten voor precario en aan splitsing gerelateerde activiteiten.

Investeringen hadden onder andere betrekking op het aanbieden en installeren van slimme meters bij onze netwerkklanten, uitbreiding van de engineeringsactiviteiten voor derden en uitbreiding van de duurzame productiemiddelen, met name windparken. Eneco Groep investeert in de nieuwe energiewereld door nu kosten te maken voor onderzoek en ontwikkeling in nieuwe producten en door het plegen van overnames.

De personeelskosten daalden met ruim 4% en de afschrijvingskosten lagen op hetzelfde niveau als vorig jaar.

Herstructurering van bedrijfsonderdelen die zich richten op bestaande markten heeft ook kosten met zich meegebracht. Daarnaast steeg het totaal aan precariobelastingen over onze ondergrondse leidingen die gemeentes heffen. In verband met de regulering van deze markt worden deze hogere kosten pas na circa twee jaar in de transporttarieven gecompenseerd. In de tussenliggende tijd heeft deze heffing een negatief effect op ons resultaat. Ook de aanstaande splitsing bracht de nodige kosten met zich mee, doordat we genoodzaakt waren juridische, financiële en ICT-adviseurs in te schakelen om de splitsing te helpen voorbereiden en uitvoeren.

Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het bedrijfsresultaat (EBIT) uitkwam op € 320 miljoen, € 14 miljoen (-4%) lager dan in 2015.

In 2016 namen de rentedragende schulden toe, hoofdzakelijk vanwege een overeenkomst met een bankenconsortium voor de herfinanciering van Eneco Luchterduinen, het windpark op zee dat sinds 2015 operationeel is. Daarnaast zijn er gedurende 2015 en 2016 veel investeringsprojecten in productie genomen, waardoor de activering van rente voor projecten in aanbouw fors is afgenomen en verwerking van rentekosten in het resultaat is toegenomen.

Na aftrek van belastingen resulteert voor Eneco Groep een nettowinst van € 199 miljoen, waarvan € 187 miljoen is toe te rekenen aan de aandeelhouders van Eneco Holding N.V.

 

Contracten

Het totale aantal contracten stijgt licht in 2016 (+0,7%) naar 4,3 miljoen. Het aantal consumentenklanten is licht gedaald, maar onze klanten nemen steeds vaker meerdere producten en diensten bij Eneco af, zoals een Toon of een onderhoudscontract voor bijvoorbeeld hun cv-ketel of voor hun zonnepanelen.

In de zakelijke markt zijn verscheidene successen geboekt die ook de komende jaren hun vruchten zullen afwerpen.

Alle Nederlandse kantoor- en productielocaties van Unilever draaien vanaf 1 januari 2017 op windenergie. Unilever zal jaarlijks bijna 70.000 MWh aan groene stroom afnemen die wordt opgewekt door het windpark Eneco Luchterduinen in de Noordzee.

Maar liefst 240 zorgorganisaties hebben in samenwerking met inkooporganisatie Intrakoop een energiedeal gesloten met Eneco. Vanaf 2019 krijgen zij groene stroom uit windparken geleverd. Behalve dat hiermee de duurzaamheid in de zorgsector verbetert, besparen de deelnemers € 2,8 miljoen op de leverancierskosten. In totaal koopt dit collectief op jaarbasis 1 miljoen MWh duurzame elektriciteit en 200 miljoen m3 gas in.

Op de fabrieksdaken van Kingspan in Tiel en Winterswijk plaatste Eneco in 2016 in totaal 4.613 zonnepanelen. Daarmee zal de Nederlandse tak van Kingspan, een fabrikant van duurzame bouwproducten 1.140 MWh groene stroom per jaar gaan opwekken.

In het Limburgse Tegelen bouwden Wienerberger, marktleider in innovatie en productie van keramische bouw- en bestratingsmaterialen in samenwerking met Eneco het grootste zonnedak van Limburg. Op het dak van de Wienerberger vestiging zijn 4.550 zonnepanelen geplaatst. Gezamenlijk wekken de zonnepanelen per jaar zo’n 1.100 MWh aan zonnestroom op.

De TU Delft zal vanaf januari 2017 alleen nog duurzaam opgewekte elektriciteit van Nederlandse bodem inkopen. De keuze voor groene stroom past in het beleid van de TU Delft om de campus sterk te verduurzamen en haar CO2-emissies in 2020 te hebben gehalveerd ten opzichte van 2012. Door de inkoop van deze groene stroom, afkomstig van windpark Eneco Luchterduinen, brengt de TU Delft haar CO2-uitstoot terug met 60%.

 

Investeringen

Eneco Groep investeerde in 2016 in totaal € 532 miljoen. Dat is minder dan in 2015 (€ 715 miljoen) omdat een aantal grote windparken in Nederland en in Groot-Brittannië opgeleverd is. Het grootste deel van de investeringen in 2016 had betrekking op de netwerkactiviteiten (€ 410 miljoen, +11% ten opzichte van 2015), in de vorm van de installatie van slimme meters en vernieuwing en uitbreiding van de elektriciteits- en gasnetwerken. Het Energiebedrijf investeerde dit jaar € 122 miljoen, onder andere in windparken (oplevering Moy in Groot-Brittannië en ontwikkeling van Norther in België € 51 miljoen), warmtenetten en -productie (€ 44 miljoen), zonneparken (€ 9 miljoen) en de verbouwing van Biocentrale Golden Raand (€ 10 miljoen) waardoor de centrale ook stoom kan gaan leveren aan naastgelegen bedrijven.

Naast deze autonome investeringen zijn onze duurzame bedrijfsmiddelen met € 44 miljoen toegenomen door diverse acquisities, waaronder zonneparken in België en Groot-Brittannië en windparken van DELTA.

We verkochten consultancybedrijf Ecofys in 2016 aan het Amerikaanse Navigant omdat we concludeerden dat de activiteiten van deze dochteronderneming beter zullen gedijen binnen een onderneming die consultancy in het dna heeft.

Ook vermeldenswaard is het belang van 50% dat Eneco na balansdatum heeft genomen in het Duitse duurzame energie- en IT-bedrijf LichtBlick.

 

Veiligheid

Ons doel is arbeidsongevallen zoveel als mogelijk te voorkomen. Als maximum voor 2016 hadden we het aantal gesteld op 54, met 34 hebben we die doelstelling ruimschoots gehaald. Dit zijn ongevallen met of zonder verzuim waarbij doktersbehandeling noodzakelijk is of tijdelijk ander werk verricht moet worden.

 

Credit Rating

Nu de splitsing van de Groep aanstaande is, heeft in 2016 Standard & Poor’s de plannen en vooruitzichten voor de twee nieuw te vormen zelfstandige bedrijven beoordeeld. Tot onze tevredenheid heeft S&P in november de A- rating van Eneco Holding N.V. gehandhaafd voor het toekomstige Netwerkbedrijf. Aan N.V. Eneco Beheer, het toekomstige Energiebedrijf, is de rating BBB+ toegekend. Voor zowel het Netwerkbedrijf als het Energiebedrijf noemt S&P de vooruitzichten stabiel.

Eneco heeft geen invloed op het vaststellen van de credit rating. Voor een inhoudelijke toelichting op de totstandkoming ervan heeft S&P een rapport gepubliceerd. Dit rapport is te vinden op onze corporate website.

http://www.eneco.com/about-us/finance/

 

Netwerkbedrijf

Het bedrijfsresultaat van het Netwerkbedrijf over 2016 bedraagt € 214 miljoen, dat is € 65 miljoen (-23%) lager dan het resultaat over 2015. Deze daling is te wijten aan een stijging in de kosten (+€ 89 miljoen). De omzet kwam uit op € 991 miljoen en bleef stabiel evenals de bijbehorende marge vanuit de (grotendeels gereguleerde) transport- en meetactiviteiten. De overige opbrengsten bedroegen € 182 miljoen, een stijging van € 23 miljoen ten opzichte van 2015, hoofdzakelijk door de toename van de engineeringsactiviteiten van Joulz Energy Solutions voor externe opdrachtgevers.

De personeelskosten van het Netwerkbedrijf en kosten voor inhuur van externen zijn gestegen. Deze toename is onder meer toe te schrijven aan de aanbieding en installatie van de slimme meters die in 2016 op grotere schaal lag dan vorig jaar, de groei van de engineeringactiviteiten, de uitbreiding van aanleg en vervanging van netwerken en de uitbreiding van ICT-activiteiten. Het aantal eigen personeelsleden steeg met 3% tot 3.689 fte. De belangrijkste andere oorzaken voor de stijging van de kosten waren de precario, directe kosten van Joulz Energy Solutions, de uitrol van slimme meters en de kosten voor de splitsing, die voor de helft werden gedragen door het Netwerkbedrijf.

De door gemeentes geheven precariobelasting over onze ondergrondse leidingen is gestegen, enerzijds door hogere tarieven en anderzijds door een toename van het aantal gemeentes dat deze belasting heft. Deze kostenpost is verdubbeld van € 35 miljoen in 2015 naar € 70 miljoen in 2016.

De grootschalige aanbieding en installatie van de slimme meters kwam gedurende 2015 goed op gang en werd versneld in 2016. In 2016 zijn bij 271.000 klanten nieuwe slimme meters opgehangen, tegen 181.000 in 2015 (+50%). Andere aan dit proces gerelateerde directe en indirecte kosten zijn de uitbreiding van het wagenpark om alle locaties te kunnen bezoeken, telecomkosten vanaf het moment dat de meters zijn aangesloten, afschrijvingskosten door de investeringen van afgelopen jaren en desinvesteringen van nog niet volledig afgeschreven gewone meters.

 

Energiebedrijf

Het bedrijfsresultaat van het Energiebedrijf steeg in 2016 met € 51 miljoen (+93%) tot € 106 miljoen. De totale omzet daalde weliswaar met € 390 miljoen (-12%) tot € 2.746 miljoen, maar het totaal van marge en overige opbrengsten nam met 8% toe tot € 931 miljoen (2015: € 859 miljoen).

Prijsdalingen zowel voor gas als voor elektriciteit die we hebben doorgegeven aan onze klanten, veroorzaakten de daling in omzet. De gereguleerde prijs voor warmtelevering nam licht toe als gevolg van de stijging van energiebelasting op gas. Er is sprake van een lichte daling in het aantal klanten, en onze klanten zijn steeds beter in staat om te besparen, waardoor het afgezette volume energie iets lager werd. De herstructurering van ons portfolio in de zakelijke en installatiemarkt was ook een oorzaak van de omzetdaling.

De hogere brutomarge komt ten dele voort uit groei van het aantal operationele windparken. De mogelijkheden voor het Energiebedrijf om zelf energie te genereren nemen hierdoor toe, maar doordat het dit jaar minder waaide dan gemiddeld en er vorig jaar juist meer wind was, bleef de groei in elektriciteitsproductie uit wind beperkt. De marge in de consumentenmarkt is stabiel gebleven, de prijs van levering warmte is iets gestegen. De handelsactiviteiten (Eneco Energy Trade) leverden goede resultaten op. Bovendien is een groot energie-inkoopcontract geherstructureerd waardoor de resultaten onder dit contract zich de komende jaren gunstiger zullen ontwikkelen.

De stijging van de totale bedrijfskosten van € 21 miljoen (+3%) tot € 825 miljoen was relatief beperkt. De personeelskosten namen af, mede door daling van het gemiddeld aantal medewerkers met 8% tot 2.870 fte. Door de verkoop van Ecofys in het vierde kwartaal is het aantal fte per jaareinde zelfs gedaald tot 2.581 fte (ultimo 2015: 3.021 fte).

De stijging van de overige kosten is het gevolg van de groei van het aantal windparken, de toename van onderzoekskosten, hogere kosten voor inleen van derden, meer marketing, en de kosten voor de splitsing die voor de helft werden gedragen door het Energiebedrijf.

 

Vooruitzichten

De voorbereiding op de splitsing was gericht op de totstandkoming van twee zelfstandige, gezonde bedrijven die voorbereid zijn op hun toekomst in de nieuwe energiewereld. Wij hebben vertrouwen in de verdere ontwikkeling van beide bedrijven. Tegen deze achtergrond is het niet opportuun voor het bestuur van het geïntegreerde bedrijf om een resultaatverwachting voor 2017 uit te spreken.