Utrecht,
21
oktober
2014
|
13:00
Europe/Amsterdam

Stichtse Rijnlanden en Eneco onderzoeken gebruik restwarmte van zuiveringsinstallatie voor stadsverwarming

Samenvatting

Energiebedrijf Eneco en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaan uitzoeken of het mogelijk is om restwarmte van de zuiveringsinstallatie Utrecht te benutten voor stadsverwarming. Beide partijen ondertekenden vandaag de intentieovereenkomst. Als de plannen gerealiseerd worden, kan een warmtepomp op restwarmte maar liefst 25% van de warmte leveren die nodig is voor de stadsverwarming van de Utrechtse wijk Overvecht.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht 2013.

Met de overeenkomst onderschrijven beide partijen het nut van het gebruik van restwarmte voor stadsverwarming uit het oogpunt van milieudoelstellingen.

“Zo kunnen we een aanzienlijke bijdrage leveren aan een duurzame, CO2 besparende energievoorziening van de stad”, aldus Hoogheemraad Els van der Vorm.

Michiel Drijgers, Project Ontwikkelaar Eneco: “De samenwerking en het onderzoek sluit aan bij onze ambitie om samen met onze klanten en partners het warmtenet verder te verduurzamen

Eneco voorziet in Utrecht grote delen van de stad van warmte via haar stadsverwarmingsnet. De warmte wordt opgewekt door de energiecentrales op Lage Weide en Merwedekanaal en door Hulpwarmtecentrales verspreid door de stad Utrecht. Eneco levert hiermee aan 50.000 huishoudens en 1200 bedrijven warmte om de gebouwen en het tapwater te kunnen verwarmen.

De grote zuiveringsinstallatie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, aan de zuidkant van Utrecht Overvecht, gaat vernieuwd worden. Het waterschap wil deze kans aangrijpen om te onderzoeken hoe de restwarmte van haar effluent (gezuiverd water) een nuttige toepassing kan krijgen. Het warmteoverdrachtstation Utrecht Overvecht grenst aan het terrein van de zuiveringsinstallatie van het waterschap. Hier ligt dus in potentie een interessante mogelijkheid om de beide warmtesystemen te gaan koppelen en de effluentwarmte nuttig toe te passen.

Het onderzoek zal zowel de technische als economische geschiktheid onderzoeken van de effluentrestwarmte van de zuiveringsinstallatie voor nuttige aanwending als stadswarmte voor Utrecht Overvecht. Het concept, waarbij de effluentwarmte door middel van een warmtepomp wordt afgegeven aan het stadsverwarmingswater en op het gewenste temperatuurniveau wordt gebracht, is reeds door Eneco voor de wijkverwarming van Harnaschpolder in Delft succesvol toegepast.

De eerste resultaten over de haalbaarheid van het concept worden medio 2015 verwacht.