Rotterdam,
04
maart
2015
|
15:00
Europe/Amsterdam

Resultaten 2014 Eneco Groep tevredenstellend ondanks lastige omstandigheden

Bedrijf scherpt duurzame strategie aan en zet in op drie groeidomeinen

Nieuwsfeiten:
  • - Verkoop van gas en warmte bleef achter door het warme weer;
  • - € 206 miljoen nettoresultaat ondanks lastige marktomstandigheden;
  • - Investeringen met € 842 miljoen op hoog niveau;
  • - Duurzame productie toegenomen van 3.108 GWh (927.000 huishoudens) tot 3.541 GWh (1.057.000 huishoudens);
  • - Onderbrekingsduur van elektriciteitsnetten omlaag;
  • - Veiligheidsprestatie wederom verbeterd.

Eneco Groep (Eneco, Stedin, Joulz, Ecofys) presenteerde vandaag haar resultaten over 2014. Het warme weer en de lagere prijzen voor energie en transport zorgden voor een lagere omzet en lager nettoresultaat. Daarentegen zijn de investeringen in de kwaliteit en verduurzaming van de energievoorziening onverminderd hoog gebleven en nam de duurzame productie het afgelopen jaar toe. Eneco Groep gaf vandaag ook een toelichting op haar strategie voor 2015-2020.

Jeroen de Haas, voorzitter Raad van Bestuur Eneco Groep: 'We zien dat onze visie Duurzaam, Decentraal, Samen realiteit geworden is in de energiemarkt en de maatschappij. Gedreven door onze missie Duurzame energie voor iedereen richten wij onze strategie hier nog verder op in. We doen dit door drie groeidomeinen centraal te gaan stellen:Energy as a Service, Smart Sustainable Solutions en Client Sources. Bovendien zetten we veel meer dan voorheen in op innovatie om de versnelde ontwikkeling van nieuwe diensten en producten mogelijk te maken.'

'Met Energy as a Service werken we toe naar het aanbieden van energie als een dienst. Denk hierbij aan het slim laden van je auto of het draaien van een was op de goedkoopste momenten van de dag. Een belangrijke rol binnen dit domein is weggelegd voor ons Toon-platform. Begonnen als slimme thermostaat, wordt de Toon met steeds meer functies uitgerust, zoals de aansturing van de verlichting, de beveiliging, voor het elektrisch laden van je auto, voor koolmonoxide- en storingsmeldingen en het geven van inzicht in de prestaties van je zonnepanelen. Samen met het ITbedrijf Quby hebben we marktintroducties gepland in België en Groot-Brittannië.'

'Smart Sustainable Solutions zijn slimme oplossingen om vraag, aanbod en back-up oplossingen beter op elkaar af te stemmen, zodat de impact op de infrastructuur beperkt is en huishoudens en bedrijven optimaal gebruik maken van hun duurzame middelen zoals zonnepanelen. Met het project ‘Couperus’ in Den Haag laten we zien dat het kan. Daar verzorgt Stedin intelligente aansturing van duurzame energie voor driehonderd appartementen. Elke woning heeft een warmtepomp voor verwarming en koeling. Het besturingssysteem stemt vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af. Bij overaanbod van netstroom gaan de pompen aan om te verwarmen, of warmte te bufferen in de bodem. Bij veel stroomvraag schakelen de pompen uit. Dit minimaliseert piekbelastingen in het netwerk en onbalans in het energiesysteem. En het maakt de transitie naar een duurzaam energiesysteem voor huishoudens en bedrijven betaalbaar en zeker.'

'Met Client Sources kiezen we ervoor om onze productiemiddelen te ontwikkelen in een directe verbinding met de lokale omgeving en klanten. Stroomproductie met wind en zon en duurzame warmte leveren met onze warmtenetten, dat doen we niet voor onszelf of voor het systeem, maar voor burgers en bedrijven. We betrekken hen maximaal bij deze ontwikkelingen, als afnemer, mede-ontwikkelaar en als aandeelhouders en participant. Eneco borduurt hiermee voort op de ingeslagen weg met recente contracten met Google, NS en KPN.'

Onze resultaten

Eneco Groep boekte over 2014 een omzet van € 4.590 miljoen en een nettoresultaat van € 206 miljoen. Dit is een daling van respectievelijk 13 en 15 procent ten opzichte van 2013 toen een omzet van € 5.251 miljoen en een nettoresultaat van € 242 miljoen werden gerealiseerd.

Guido Dubbeld, CFO en lid van de Raad van Bestuur: 'Wij zijn tevreden met de behaalde resultaten. Onze klanten profiteerden het afgelopen jaar maximaal van gunstige omstandigheden. Door het warme weer, lagere gas- en elektriciteitsprijzen en een verlaging van de gereguleerde tarieven voor het transport van energie viel hun energierekening lager uit. Dit zorgde voor druk op onze resultaten, de omzet en het nettoresultaat zagen we voor het eerst sinds 2010 dalen. Daartegenover staat dat we onze bedrijfskosten omlaag wisten te brengen, vooral door een aanhoudende focus op besparingsmaatregelen, en ons investeringsniveau op een gelijkwaardig hoog peil konden houden als in 2013.'

'Onze investeringen in 2014 en voorgaande jaren hebben als resultaat dat we onze klanten steeds meer duurzame proposities kunnen aanbieden. De duurzame productie van Eneco steeg in totaal van 3.108 GWh (genoeg voor 927.000 huishoudens) in 2013 naar 3.541 GWh (1.057.000 huishoudens) in 2014. Windenergie groeide in onze duurzame portefeuille van 2.648 GWh (790.400 huishoudens) naar 2.857 GWh (852.800 huishoudens), zonne-energie van 40 (12.000 huishoudens) tot 57 GWh (17.000 huishoudens) en bio-energie van 416 GWh (124.000 huishoudens) naar 624 GWh (186.300 huishoudens).'

Ontwikkeling van ons resultaat

De brutomarge van onze levering en het transport van gas, elektriciteit en warmte en onze diensten die daarmee verband houden, daalde met € 172 miljoen (-10%) naar € 1.577 miljoen. Deze marge werd beïnvloed door de weersomstandigheden en de verlaging van de gereguleerde tarieven voor energietransport. Daarnaast verminderde Eneco Groep haar belang in de gasgestookte opwekking van elektriciteit. In verband hiermee namen we een eenmalige last voor het afkopen van een stroomafname contract. Hierdoor verbetert de komende jaren onze marge. Vanwege deze verbeterde vooruitzichten konden we de ‘bijzondere waardeverminderingen’ uit 2012 en 2013 terugdraaien.

De bedrijfskosten bedroegen in totaal € 1.461 miljoen, € 118 miljoen lager dan vorig jaar (€ 1.579 miljoen). In 2014 zijn onze activiteiten verder uitgebreid, maar door focus op kostenbesparing wisten we de stijging in de exploitatiekosten exclusief afschrijvingen te beperken tot slechts 19 miljoen (2%). Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam daarmee uit op € 363 miljoen, € 32 miljoen (-8%) lager dan in 2013. De financiële baten en lasten namen toe tot € 100 miljoen (2013: € 94 miljoen).

Onze productie-, handels- en leveringsactiviteiten

Dit jaar was de gemiddelde buitentemperatuur fors hoger dan normaal, terwijl de eerste helft van het vergelijkingsjaar 2013 juist extreem koud was. Het gebruik door onze klanten van gas en warmte was daardoor sterk lager bij een gedaalde gasprijs. Voor de verkoop van gas en warmte betekende dit een omzetdaling van 22%. De windomstandigheden waren gelijk aan vorig jaar. Door het in gebruik nemen van nieuwe zonne- en windmolenparken en doordat energiecentrale Bio Golden Raand in 2014 voor het eerst het hele jaar in productie was, nam onze duurzame energieproductie wel toe.Het bedrijfsresultaat van onze productie-, handels- en leveringsactiviteiten steeg uiteindelijk met € 27 miljoen tot € 68 miljoen in 2014 (2013: € 41 miljoen).

Onze netwerk- en engineeringsactiviteiten

In 2014 is de nieuwe reguleringsperiode voor netbeheerders ingegaan. Voor de netwerkactiviteiten betekent dit een verlaging gedurende drie jaar van de tarieven die we klanten in rekening mogen brengen voor het transport van elektriciteit en gas. Dit is terug te zien in de omzet van onze netwerkactiviteiten die € 68 miljoen daalde ten opzichte van het vorig jaar.

De gemiddelde duur van de uitval door storingen in onze elektriciteitsnetten bedroeg 21,1 minuten in 2014 (2013: 21,3) en lag daarmee binnen de doelstellingen.

Bij onze engineeringsactiviteiten zien we de effecten van een eerder ingezet productiviteitstraject waardoor de werkprocessen en dientengevolge de bezettingsgraad bij onze monteurs zijn verbeterd. De milde weersomstandigheden resulteerden in minder vorstverlet. Dit zorgde samen met een versnelling van (investerings)opdrachten vanuit netbeheer en toename van de commerciële omzet tot een hoger activiteitenniveau, betere productiviteit en bezettingsresultaat.

In de tweede helft van 2014 is een verandertraject onder de naam ReVisie ingezet. Doelstelling is om de krachten bij onze netwerk- en engineeringsactiviteiten te bundelen om onze klanten nog slagvaardiger en efficiënter van dienst te kunnen zijn én meer ruimte te creëren voor investeringen in toekomstbestendige energienetten. In 2015 ontstaat daarmee een brede netbeheerder die efficiënt kan inspelen op de snel veranderende energiewereld. De hiermee gepaard gaande programma- en implementatiekosten zijn in 2014 ten laste van het resultaat gebracht.

Het bedrijfsresultaat van de netwerk- en engineeringactiviteiten daalde van € 405 miljoen in 2013 tot € 325 miljoen in 2014.

Klanten

Het aantal retailklanten van Eneco Groep is over het geheel van het jaar stabiel gebleven op 2,2 miljoen.

In België gaf Greenpeace aan Eneco een score van 17 punten van de in totaal 20 te behalen punten in het klassement van groene stroomleveranciers. Het is de tweede keer dat Eneco werd meegenomen in de jaarlijkse rangschikking die investeringsbeleid, elektriciteitsproductie en de energiemix van de energieleverancier beoordeelt.

Eneco werd in Nederland door de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu beoordeeld als meest duurzame van de grote, internationale energiebedrijven. Een eer die ons een jaar eerder ook ten deel viel.

Investeringen

Eneco Groep zet onverminderd in op verduurzaming van de energievoorziening. In 2014 investeerden we € 842 miljoen in materiële en immateriële vaste activa, een zelfde hoog niveau als in 2013 (€ 854 miljoen). We investeerden onder andere in de ontwikkeling van wind- (€ 254 miljoen) en zonneparken (€ 28 miljoen), zowel in Nederland (o.a. windpark Eneco Luchterduinen) en België (o.a. overname van zonne-installaties van ProSolar) als in Groot-Brittannië (o.a. windpark The Spinny Turners in Lochluichart) en in warmtenetten (€ 97 miljoen), waaronder de aanleg van Leiding over Noord. Deze is in het vierde kwartaal van 2014 in gebruik genomen voor transport van restwarmte van de Botlek naar Rotterdam ten behoeve van stadsverwarming. De overname van warmteproductiefaciliteiten in Utrecht heeft per 1 januari 2015 plaatsgevonden en is daarom nog niet in dit investeringsbedrag opgenomen. Ook blijven we investeren in het verbeteren en uitbreiden van de elektriciteits- en gasnetwerken (€ 414 miljoen; 2013 € 422 miljoen) en is in 2014 gestart met het aanbieden van slimme meters (€ 31 miljoen).

Veiligheid

Wij besteden veel aandacht aan een veilige werkomgeving voor onze medewerkers en ingeschakelde (onder)aannemers. Het afgelopen jaar zijn wij er in geslaagd de veiligheidsprestatie, zoals uitgedrukt in de LTIR-score, te verbeteren. De score daalde in het boekjaar van 1,1 naar 0,9.

Vooruitzichten

Wij hebben vertrouwen in de verdere ontwikkelingen van Eneco Groep. Onze klanten geven niet alleen richting maar ook nieuwe energie aan alle medewerkers. Dat neemt niet weg dat de marktomstandigheden uitdagend zijn en dat zullen ze voorlopig nog blijven. Tegen deze achtergrond spreken wij geen resultaatverwachting uit voor 2015.