Rotterdam,
29
maart
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Jaarverslag 2009: Eneco investeert in toekomst duurzame energievoorziening

 

  • Omzet energie stijgt 5% naar € 4,9 mrd. (inclusief overige opbrengsten € 5,2 mrd.)
  • Nettoresultaat daalt tot € 177 mln. door tariefsregulering, recessie en eenmalige lasten
  • Kosten splitsing drukken resultaat
  • Bouwopdracht gegeven voor realisatie EnecoGen gascentrale in Europoort en gasopslag in Epe, Duitsland
  • Vergunningen/concessies verkregen voor windparken op zee in Nederland, België en Verenigd Koninkrijk
  • Overname onderdelen van Econcern draagt positief bij aan bedrijfsresultaat
  • Aantal klanten Ecostroom met 30% gegroeid

Jeroen de Haas, voorzitter Raad van Bestuur: “ Eneco heeft ook in 2009 geïnvesteerd in haar duurzame toekomst.  De uitbreiding van ons bedrijf met toekomstgerichte duurzame activiteiten levert nu kosten op, maar verhoogt de toekomstige winstcapaciteit. De algemene recessie en eenmalige lasten die samenhangen met de wettelijk verplichte splitsing hebben de winst in 2009 gedrukt. De strategische acquisitie van delen van Econcern droeg in het eerste jaar al positief bij aan het bedrijfsresultaat. Dit jaar ontvlechten wij het energiebedrijf dat verder gaat onder de naam Eneco en de netwerkgroep bestaande uit Stedin en Joulz. Elk van deze bedrijven gaat met een gezonde financiële basis de toekomst in. Door de veelomvattende impact van de aanstaande splitsing spreken wij voor 2010 geen resultaatverwachting uit. Eneco bezit een veelbelovende portefeuille en een trouwe klantenbasis. Zij heeft goede uitgangspunten om haar duurzame ambities waar te maken.”

Eneco Holding N.V. realiseerde in 2009 een nettoresultaat van € 177 mln. Dit is een daling van € 95 mln. ten opzichte van 2008 (€ 272 mln.). Het resultaat komt tot stand in een jaar waarin de gevolgen van de financiële crisis en de economische teruggang voelbaar zijn. Ook werpt de splitsing haar schaduw vooruit in de vorm van gemaakte en nog te maken splitsingskosten.De overname in 2009 van de Econcern onderdelen Ecostream, Evelop en Ecofys betekent een belangrijke versterking bij de ontwikkeling van onze duurzame energieportefeuille. Ecostream en Evelop worden geïntegreerd terwijl adviesbureau Ecofys gepositioneerd blijft als onafhankelijk adviesbureau. Energiebedrijf Eneco richt zich op het verduurzamen van haar energielevering. Daarbij staat samenwerking met partners centraal onder het motto Duurzaam, Decentraal, Samen. Het totale klantenbestand liet een lichte vermindering (-0,7%) zien. Het aantal klanten dat Ecostroom afneemt, steeg in een jaar tijd van 508.000 naar 662.000 (+30%).

Eneco werd in 2009 voor de tweede maal op rij door Greenpeace uitgeroepen tot schoonste elektriciteitsproducent van Nederland.   

Financieel resultaat Eneco Holding N.V
.
De omzet energie stijgt in 2009 met € 248 mln. (+5%) tot € 4,9 mrd. De totale omzet inclusief overige bedrijfsopbrengsten nam met € 302 mln. (+6%) toe tot € 5,2 mrd. De afzet van gas was groter dan voorgaand jaar bij lagere prijzen. De levering aan de elektriciteitscentrales Pergen en Intergen, waarvan het gasleveringscontract in 2009 is ingegaan, is een belangrijke verklaring voor deze stijging.De slechtere economische omstandigheden leiden tot een lagere omzet elektriciteit. Met name het zakelijke segment en de agrarische sector laten een daling zien.Het bedrijfsresultaat daalt met € 136 mln. tot € 268 mln. in 2009 (2008: € 404 mln.) Deze daling van het bedrijfsresultaat heeft een aantal specifieke oorzaken. Bij Stedin moest opnieuw met lagere gereguleerde transporttarieven worden gerekend hetgeen het bedrijfsresultaat in 2009 met € 60 mln. negatief beïnvloedde.

In de loop van 2009 zijn enkele Cross Border Leases voortijdig beëindigd met een negatief effect van € 10 mln. De post dubieuze debiteuren nam met circa € 12 mln. toe in 2009 ten opzichte van 2008. Dit is in lijn met het veranderde economische en financiële klimaat. Voor de wettelijk verplichte splitsing  werd een voorziening voor de ontvlechting van informatiesystemen van € 15 mln. genomen. Tevens werd voor deze splitsing in 2009  € 11 mln. aan overige splitsingskosten gemaakt.  De hogere investeringen in 2009 zorgen voor een stijging van de afschrijvingskosten tot € 296 mln. in 2009 (2008: € 291 mln.).

Het resultaat deelneming neemt in 2009 toe met € 28 mln. tot € 31 mln. Deze stijging komt voort uit onze deelneming in Kema die in 2009 een bijzondere bate door desinvestering van een bedrijfsonderdeel heeft behaald.

De financiële baten en lasten stijgen per saldo in 2009 met € 15 mln. tot € 76 mln. negatief in 2009 (2008: € 61 mln. negatief). Dit reflecteert het grotere balanstotaal en het hiervoor benodigde hogere financieringsvolume.

De daling in de vennootschapsbelasting (€ 40 mln. in 2009 tegen € 75 mln. in 2008) is de consequentie van het lagere behaalde resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening en fiscaal versnelde afschrijvingen.

Energiebedrijf Eneco
Het energiebedrijf Eneco kon ondanks de slechte marktomstandigheden het bedrijfsresultaat in 2009 redelijk vasthouden (€ 153 mln. in 2009 tegen € 173 mln. in 2008).

In 2009 werd door Eneco € 282 mln. geïnvesteerd waarvan een kleine € 150 mln. in de nieuwe gascentrale EnecoGen en in de gasopslag Gasspeicher in Epe (D). Deze projecten dienen ter uitbreiding van de capaciteit voor flexibele elektriciteitsproductie ter balancering van de groeiende windportfolio en om de shippingportfolio te verbreden aan de gaskant. In windenergie, biovergisting en warmteproductie werd € 105 mln. geïnvesteerd.

Eneco Retail hield haar marktaandeel vast en wist klanten te binden met nieuwe duurzame proposities, zoals Eneco Windstroom en Eneco Biogas. Het aantal Ecostroomklanten groeide met 30 procent.

 Duurzame energie
Het productie- en leveringsbedrijf maakt stap voor stap vooruitgang met haar duurzame strategie. Eneco streeft naar een uiteindelijk 100% duurzame energievoorziening uit eigen of gecontracteerde productiefaciliteiten. Vooral de windportfolio groeit de komende jaren sterk. Eneco heeft vergunningen/exclusieve concessies  verkregen voor de ontwikkeling van offshore windparken voor de Belgische, Nederlandse en Britse kust. Op land is een aantal kleinschalige windparken in bedrijf genomen. Vooral in België is Eneco succesvol met zonne-energietoepassingen en afnamecontracten. In het eerste halfjaar van 2009 is hier voor 2,5 MegaWatt aan zonnepanelen geïnstalleerd. Verder zijn bij twee grote industriële Belgische klanten grote zonneprojecten opgeleverd. Ook met biomassa en biovergisting is vooruitgang geboekt. In België is voor cosmeticaproducent L’Oréal in Libramont een biogasinstallatie in gebruik genomen. Daarnaast zijn in België twee agrarische biogasprojecten in bedrijf genomen en zijn er  twee in aanbouw. In Nederland gaat Eneco de eerste biovergistingsinstallatie bouwen op een agrarische locatie in het Gelderse Putten. Het totale beschikbare vermogen aan duurzame elektriciteitsproductie uit wind, zon en biomassa is in 2009 toegenomen tot 805 MegaWatt, voldoende voor circa 600.000 huishoudens.

Gas als transitie brandstof
In 2009 is de bouw gestart van de EnecoGen-gascentrale in het havengebied Rotterdam, een samenwerkingsproject van Eneco met het Deense energiebedrijf DONG dat nu in volle gang is. Het aandeel van Eneco in de investering bedraagt € 350 miljoen. Eneco zal de helft van de opgewekte elektriciteit gaan afnemen, genoeg voor circa 1 miljoen huishoudens. De bouw van de gasopslagfaciliteit in Epe, net over de grens in Duitsland, is gestart. Met deze installatie is een investering gemoeid van € 135 miljoen. Eneco’s positie op de gasmarkt wordt hierdoor versterkt.

Acquisitie duurzame bedrijven
Met de acquisitie van diverse Econcern  onderdelen in 2009 was € 31 miljoen gemoeid. Evelop (windenergie) en Ecostream (zonne-energie) worden in 2010 geïntegreerd binnen het energiebedrijf. Het internationaal opererende adviesbureau Ecofys blijft op afstand gepositioneerd. Door deze overname gingen 402 fte over naar energiebedrijf Eneco.

Stedin
Netbeheerder Stedin is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke beheertaken met betrekking tot  gas- en elektriciteitsnetwerken. Stedin zal ook nieuwe infrastructuren ontwikkelen voor stoom, CO2 en biogas. In 2009 is veel aandacht uitgegaan naar de verdere verzelfstandiging van Stedin. Het bedrijfsresultaat van Stedin daalt in 2009 tot € 184 mln. (2008: € 268 mln.). De door de regulering lagere tarieven drukken het resultaat met € 60 mln. Ook werden in 2009 enkele Cross Border Leases voortijdig beëindigd met een negatief effect van € 10 mln. Stedin investeerde in 2009 € 260 mln. in haar netten, hetgeen € 43 mln. meer is dan in 2008.De gemiddelde uitvalsduur door storingen in het elektriciteitsnet van Stedin kwam in 2009 uit op 28,1 minuten gemiddeld per aansluiting. Dit is iets boven het landelijk gemiddelde dat in 2009 op 26,5 minuten uitkwam. De administratieve processen, die werden uitgevoerd bij Eneco Nederland, zijn per 1 januari 2010 overgeheveld naar Stedin. Het betreft het call center, de switch desk, facturatie, fraudebestrijding en het meetbedrijf. Hiermee zijn 600 fte’s gemoeid, hetgeen resulteert in een verdubbeling van het aantal medewerkers bij Stedin. Een van de strategische doelstellingen van Stedin is het transport van aan energie gerelateerde stoffen, zoals stoom en CO2, te  faciliteren via pijpleidinginfrastructuren. In 2009 heeft Stedin een contract gesloten met Havenbedrijf Rotterdam om samen dergelijke infrastructuren te gaan ontwikkelen in het Rotterdamse industriegebied.

Joulz
Joulz biedt haar klanten samenhangende oplossingen op het gebied van advies, engineering, aanleg, beheer en onderhoud van energie-infrastructuren. Joulz richt zich naast het werk dat zij uitvoert voor de netbeheerder Stedin op de verwerving van opdrachten op de vrije markt. De aanleg en het onderhoud van openbare verlichtings- en verkeerslichtinstallaties voor een groot aantal gemeenten behoren tot de activiteiten van de businessunit CityTec.Joulz verzorgde de aanleg van een zware ondergrondse kabelverbinding tussen de nieuwbouw van de elektriciteitscentrale van Intergen en het 12 kilometer verder gelegen hoogspanningsnet. Zij kreeg tevens een contract voor tien jaar voor de bediening, het onderhoud en het oplossen van storingen aan de netkoppeling van het Prinses Amalia Windpark 23 kilometer uit de kust bij IJmuiden. Joulz gaat in opdracht van Stedin meewerken aan de energie-infrastructuur voor Maasvlakte 2. 

Vooruitzichten
De in 2009 getroffen voorbereidingen voor splitsing zullen ook in 2010 veel aandacht vragen. Uiterlijk 1 januari 2011 zal de Eneco groep gesplitst moeten zijn in het energiebedrijf en de netwerkgroep.Gegeven de omvangrijke impact van deze splitsing en de moeilijk in te schatten economische omstandigheden kunnen geen resultaatverwachtingen worden uitgesproken.