Rotterdam,
07
november
2017
|
16:21
Europe/Amsterdam

Eneco richt zich op gezamenlijk vervolgproces over toekomstig aandeelhouderschap

Eneco heeft kennis genomen van de uitkomsten van het consultatieproces over het toekomstig aandeelhouderschap van Eneco. De aandeelhouders van Eneco hebben in deze consultatie een principe-keuze gemaakt over de aan hen voorgelegde vraag naar behoud of afbouw van hun aandelenbelang in Eneco. 34.10% van het aandelenkapitaal kiest voor afbouw, 40.44% kiest voor afbouw met aanvullende voorwaarden, 24.78% kiest voor behoud en 0.68% heeft geen keuze gemaakt.*

Gezamenlijk en zorgvuldig georganiseerd verkoopproces

Eneco en haar aandeelhouders komen nu in een volgende en nieuwe fase. Ten tijde van de splitsing van Eneco zijn hierover al afspraken tussen de onderneming en haar aandeelhouders gemaakt. Die houden in dat verkoop niet ter discretie van een van hen is en dat de Aandeelhouderscommissie, de raad van bestuur en de raad van commissarissen samenwerking zullen zoeken om te komen tot een georganiseerd proces voor toetreding van nieuwe aandeelhouders. Het oogmerk van deze samenwerking is om te komen tot draagvlak voor een mogelijke transactie die met dit proces wordt beoogd, waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van zowel aandeelhouders als de onderneming.

Eneco steunt een goede vorm van privatisering

Eneco waardeert het huidige aandeelhouderschap van de gemeenten. Zij hebben de succesvolle duurzame koers van de onderneming mede mogelijk gemaakt en beantwoorden ook vandaag nog aan de behoefte van Eneco aan verantwoordelijke aandeelhouders. Tegelijkertijd is het ook mogelijk dat er andere, nieuwe aandeelhouders komen die continuering van de duurzame strategie zullen steunen. Als de privatisering zorgvuldig en goed wordt uitgevoerd met aandacht voor de betrokken belangen, dan kan dat een geweldige stap voorwaarts vormen in de verdere ontwikkeling van Eneco, haar klanten en haar medewerkers. Eneco is daarom voorstander van een goede vorm van privatisering. Daarover zijn al eind 2016 (in de aanloop naar de splitsing), in de vorm van het aandeelhoudersconvenant, afspraken gemaakt tussen de aandeelhouders en de onderneming. Eneco wil niet publiekelijk vooruitlopen op mogelijke uitkomsten of speculeren over toekomstige scenario’s en richt zich op de gezamenlijk vorm te geven vervolgstappen.

* Aandeelhouders die geen keuze hebben gemaakt, worden volgens het consultatiedocument van de aandeelhouderscommissie beschouwd als te willen behouden.

Bijlage 1: de afspraken in het aandeelhoudersconvenant (vastgesteld 30 nov 2016 en ingegaan op moment van splitsing 1 feb 2017, gesloten tussen AvA en onderneming).

'In de toekomst na splitsing zullen zich wellicht mogelijkheden aandienen voor een wijzigingen in het aandeelhoudersbestand. Bijv. door (gedeeltelijke) verkoop. Dit is een aangelegenheid die niet ter eenzijdige discretie is van de onderneming en evenmin een ter eenzijdige discretie van de aandeelhouders. Het bestuur, de RvC en de AHC zullen derhalve samenwerking zoeken om te komen tot een georganiseerd proces voor toetreding van nieuwe aandeelhouders. Het oogmerk van een dergelijke samenwerking is te komen tot draagvlak voor een mogelijke transactie die met dit proces wordt beoogd, zodanig dat 1) de aandeelhouders op een georganiseerde en evenwichtige wijze in staat worden gesteld om te besluiten omtrent een eventuele (gedeeltelijke) verkoop van het belang in het energiebedrijf en 2) de onderneming in staat blijft haar duurzame strategie uit te voeren 3) een marktconforme waarde voor aandeelhouders wordt gerealiseerd en 4) continuïteit en stabiliteit van de onderneming wordt gewaarborgd.'

Bijlage 2: moties/voorwaarden bij keuze tot afbouw of behoud

Pijnacker-Nootdorp:

Motie CDA/Gemeentebelangen/D66/CU/SGP die vraagt om in de AHC in te brengen dat in hoofdstuk 12 van het consultatiedocument meer specificatie moet worden aangebracht en er meer aandacht komt voor duurzaamheid.

Albrandswaard:

Motie Eneco en AHC moeten voorwaarden overeenkomen (NB: link nog niet beschikbaar op Albrandswaard.nl)

Rotterdam:

Motie Leefbaar Rotterdam/CDA/CU/SGP/VVD/D66 om te waarborgen dat de bieders afkomstig zijn uit rechtvaardige landen met een stabiele rechtsstaat.

Krimpen aan den IJssel:

Motie CU dat nieuwe investeerder zich committeert aan duurzaamheidsstrategie

Leidschendam-Voorburg:

Amendement GroenLinks/D66 om als voorwaarde aan een potentiele koper mee te geven dat de duurzame investeringen worden geintensiveerd of op zijn minst op peil blijven

Cromstrijen:

Wensen en bedenkingen, geuit tijdens de commissievergadering (via griffie doorgegeven aan het College)

Rijswijk:

Verslag raadsvergadering 21-9-2017

Citaat: “De wethouder proeft in de raad dat zodra zij aan tafel zit over de afbouw voorwaarden als continuïteit van de onderneming, duurzaamheidsstrategie en werkgelegenheid op de vestigingslocaties belangrijk zijn. De wethouder verzekert dat zij deze punten in de besprekingen of onderhandelingen zal verdedigen of het nu een beursgang wordt of een gecontroleerde verkoop. Die opdracht zal ik vervullen, zo stelt de wethouder.”

Delft:

Motie invloed alle aandeelhouders