Rotterdam,
05
maart
2014
|
11:00
Europe/Amsterdam

Eneco Groep presteert conform verwachting

Recordinvesteringen in netwerken en verduurzaming van de energievoorziening

  • Nettoresultaat groeit met 3% tot € 241 miljoen
  • EBITDA neemt toe met € 101 miljoen
  • Investeringen blijven met € 854 miljoen hoog
  • Onderbrekingsduur van onze elektriciteitsnetten 40% lager
  • Veiligheidsprestatie wederom verbeterd
Samenvatting

Bij de presentatie van de resultaten over de eerste helft van 2013 spraken we de verwachting uit dat onder normale omstandigheden de resultaten van Eneco Groep over het hele jaar tenminste op hetzelfde niveau van 2012 zouden blijven. Wij zijn daarin geslaagd; bij een vrijwel gelijke omzet steeg het nettoresultaat (+3%). Dit resultaat stelt ons in staat om onverminderd door te gaan met het waarmaken van onze missie 'duurzame energie voor iedereen'. Vorig jaar investeerden we €854 miljoen in de verduurzaming van de energievoorziening en in de kwaliteit van onze netwerken, het hoogste bedrag ooit.

Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco Groep
De energiesector bevindt zich in een grootschalige transitie, van fossiel naar duurzaam en van centrale naar decentrale opwek van energie. Eneco heeft als een geïntegreerd energiebedrijf in een vroeg stadium ingezet op duurzaamheid. Daardoor zijn we goed gepositioneerd om de vruchten te plukken van deze ontwikkelingen in de sector. Dat zie je niet alleen terug in onze positieve resultaten maar ook in de forse investeringen die we kunnen blijven doen in de verduurzaming. Onze investeringen in 2013 en voorgaande jaren hebben als resultaat dat we steeds meer energie volledig duurzaam opwekken. Het afgelopen jaar groeide het volume windenergie in onze duurzame portefeuille van 1039MW naar 1276MW, groeide zonne-energie van 18 tot 52MW en bio-energie van 67MW naar 134MW. Dit betekent dat we onze klanten steeds meer duurzame proposities kunnen aanbieden. Maar 2013 was ook een jaar dat ons in een aantal andere opzichten bezig hield. In Nederland ging veel aandacht uit naar de totstandkoming van het Energie Akkoord. Het uiteindelijk bereikte akkoord biedt ons de nodige zekerheid om door te kunnen gaan met onze duurzame strategie. In oktober besliste het Europese Hof van Justitie dat de splitsingswet een inbreuk is op de Europese regels van vrij verkeer waarbij het de vraag is of deze wet gerechtvaardigd is. Het is nu aan de Nederlandse rechter om te oordelen of er geen alternatief was voor de splitsingswet en dat de overheid alleen met gedwongen splitsing de doelstellingen die ze met deze wet voor ogen had, kan bereiken. Hoewel de uitspraak van het Hof van Justitie geen definitief uitsluitsel gaf, zien wij de vervolgprocedures met vertrouwen tegemoet.
Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco Groep

Financiële resultaten
We boekten in 2013 een nettoresultaat van € 241 miljoen, een stijging van € 8 miljoen (+3%) ten opzichte van 2012. De omzet was met € 5.251 miljoen vrijwel gelijk aan vorig jaar (2012: € 5.256 miljoen). De brutomarge van de levering en het transport van gas, elektriciteit en warmte én de opbrengst van diensten die daarmee verband houden, steeg met € 180 miljoen (+10%) naar € 1.974 miljoen. Deze toename is vooral het gevolg van een verhoging van de gereguleerde transporttarieven, uitbreiding van onze duurzame productiemiddelen én een hogere afzet van gas en warmte in de koude eerste helft van het jaar.

Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) komt uit op € 877 miljoen. Dit is € 101 miljoen (+13%) hoger dan vorig jaar (2012: € 776 miljoen). De afschrijvingen zijn € 41 miljoen hoger geworden, vooral door uitbreiding van onze zon-, wind-, bio- en netwerk activiteiten. De verwachting ten aanzien van de marktprijzen is dat de huidige onvoordelige prijsverhouding voor gascentrales tussen gas- en elektriciteitsprijzen (spark spread) en de lage prijzen van CO2 rechten nog enige tijd zal voortduren. Op basis hiervan zijn we overgegaan tot een afwaardering van € 68 miljoen op het totaal aan elektriciteit gerelateerde activa in Nederland en België. Het nettoresultaat is met 3% gestegen, van € 233 miljoen naar € 241 miljoen.

Onze bedrijfskosten zijn met € 1.579 miljoen (8%) hoger dan vorig jaar (2012: € 1.459 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de verdere groei van onze zon-, wind-, bio- en netwerk activiteiten, de ontwikkeling van nieuwe producten zoals onze slimme thermostaat Toon, marketingkosten om klanten in Nederland en België te werven en hogere onderhoudskosten op onze netwerken.

We blijven de nadruk leggen op structurele kostenbeheersing om ook in de toekomst in nieuwe duurzame energieproductie en netwerken te kunnen blijven investeren. Hiervoor is onder andere in 2012 een kostenbeheersingsproject gestart waarbij de nadruk ligt op structurering van de gezamenlijke inkoop en beheersing van de ICT-kosten. Onderdeel hiervan is dat enkele indirecte activiteiten, zoals bepaalde interne ICT-diensten, buiten het bedrijf worden voortgezet. Dit leidde in 2013 tot eenmalige additionele kosten.

Investeringen
Onze prioriteit blijft verduurzaming van de energievoorziening. Daarom blijven we fors investeren in eigen duurzame opwek, in energiebesparing en in een betrouwbaar, modern netwerk. In 2013 investeerden we € 854 miljoen (2012: €712 miljoen) waarbij we gebruik hebben kunnen maken van de fiscale stimuleringsregeling die in de tweede helft van het jaar geldig was. We investeerden in de ontwikkeling van zonne- en windparken (€ 266 miljoen), zowel in Nederlanden België als in Groot-Brittannië, de bio-energiecentrale Bio Golden Raand in Delfzijl (€ 33 miljoen in 2013, totaal €175 miljoen), in warmtenetten (€ 83 miljoen), waarvan de helft in de inmiddels begonnen aanleg van de Leiding over Noord. Deze zal warmte van de Botlek naar 45.000 klanten in Rotterdam gaan voeren. Ook investeerden we aanzienlijk meer in het verbeteren en uitbreiden van de elektriciteits- en gasnetwerken (€ 422 miljoen tegen € 357 miljoen in 2012).

Productie, handel en levering
In de eerste helft van het boekjaar lag de temperatuur in alle maanden lager dan normaal, in het laatste kwartaal was het echter wat milder. Over het gehele jaar nam het verbruik van onze klanten van gas en warmte voor verwarming daardoor toe. De hoeveelheid wind bleef in 2013 onder het langjarig gemiddelde. Daarnaast blijft de ontwikkeling van de elektriciteits-, gas- en CO2 marktprijzen nog steeds ongunstig voor de elektriciteitsproductie met gascentrales en is de concurrentie op de afzetmarkten scherp.

In Frankrijk namen we eind 2012 een aantal zonneparken over (12MW) en in 2013 startten we in Groot-Brittannië met de bouw van Sevor Farm Solar (10MW). De stroom die hier wordt opgewekt, is bestemd voor de naastgelegen Hondafabriek. In België plaatsten we bij autofabrikant Audi in Brussel een zonnepanelendak (3,6MW) ter grootte van zes voetbalvelden. In Nederland zijn windparken De Hoevensche Beemden (15MW), Kreekraksluizen (17,5MW) en Houten (6MW) operationeel geworden en is in november bio-energiecentrale Bio Golden Raand (49,9MW) in Delfzijl in productie gegaan. Bio Golden Raand produceert duurzame stroom vergelijkbaar met het verbruik van 120.000 huishoudens. In 2013 zijn we ook gestart met de bouw van offshore windpark Eneco Luchterduinen, 23 kilometer voor de kust van Noordwijk, dat na oplevering in 2015 duurzame stroom zal opwekken voor bijna 150.000 huishoudens.

Naast 'samen opwekken' en 'afnemen' is 'besparen' een strategische pijler van Eneco. Besparen maken we mogelijk door onze klanten inzicht te geven in hun energieverbruik via de slimme thermostaat Toon. In totaal werden vorig jaar 29.000 Toon's verkocht.

De tweede caverne van de ondergrondse gasopslag faciliteit Gasspeicher is eind 2013 opgeleverd. Er is nu meer dan 100 miljoen m³ opslagruimte voor aardgas beschikbaar en de uitstroom capaciteit is verdubbeld. Dit is van belang voor een betere beheersing van fluctuaties die ontstaan als gevolg van extra vraag door klanten bij koud weer.

Deze uitbreiding van onze productie-, handels- en leveringsactiviteiten brengt een hogere marge met zich mee, maar ook hogere kosten. Het saldo tussen beide is positief: het resultaat (EBITDA) steeg met 3% tot € 290 miljoen (2012: €282 miljoen).

Netwerk en engineering
De omzet van de netwerkactiviteiten is dit jaar gestegen. Daartegenover staat een stijging van de kosten, in het bijzonder voor onderhoud en investeringen in de netwerken. De duur van storingen in de energielevering was beduidend lager dan in 2012. De gemiddelde duur van uitval door storingen in onze elektriciteitsnetten daalde van 35,6 minuten per klant in 2012 naar 21,3 minuten dit jaar (40% minder).

Bij onze engineeringsactiviteiten troffen we in 2012 diverse efficiencymaatregelen die in 2013 tot positieve resultaten hebben geleid. Onder moeilijke marktomstandigheden steeg de omzet en verbeterde het bezettingsresultaat. Grote contracten sloten we af met TenneT voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding naar Goeree-Overflakkee (€ 40 miljoen) en met Total Antwerpen voor de bouw van twee schakelstations (€ 25 miljoen). Het werk aan beide projecten is in 2013 begonnen.

De EBITDA van de netwerk- en engineeringsactiviteiten steeg met 18% tot € 617 miljoen (2012: 521 miljoen).

Veiligheid
Wij besteden veel aandacht aan een veilige werkomgeving voor onze medewerkers en ingeschakelde (onder)aannemers. Het afgelopen jaar zijn wij er in geslaagd de veiligheidsprestatie, zoals uitgedrukt in de LTIR-score, wederom te verbeteren.

Klanten
Het aantal retailklanten van Eneco Groep is over het geheel van het jaar stabiel gebleven op 2,2 miljoen. Na sluiting van het boekjaar, in januari 2014, namen wij van DONG Energy 150.000 stroom- en gascontracten bij 90.000 klanten over.

In de zakelijke markt tekenden we een groot aantal contracten, waaronder met Mitsubishi Corporation (Eneco Luchterduinen), Intrakoop (gas), AVR (Warmte), Woonbron (ESCO) en Interface (duurzaam gas). Met Akzo Nobel Industrial Chemicals kwamen we tot een overeenkomst voor afname van circa 50% van de elektriciteitsproductie van onze nieuwe bio-energiecentrale Bio Golden Raand. Op de Maasvlakte 2 gingen we een samenwerking aan met het Havenbedrijf Rotterdam, E.ON, Evides en Vopak om een terrein gebruiksklaar aan te bieden aan bedrijven die zich met biomassa bezig houden.

Via dochterbedrijf Ecofys voerden we in het boekjaar voor klanten een groot aantal onderzoeken en studies uit, onder andere naar energiebesparing, het milieu en energie innovatie.

Met een aantal energiecoöperaties sloten we samenwerkingsverbanden af, zoals Lochem Energie, de Eerbeek-Brummense Energie Maatschappij (EBEM) en Veemstroom. Ook zetten we fors in op de betrokkenheid van omwonenden bij onze windparken. Een van de voorbeelden hiervan is de succesvolle introductie van een obligatieprogramma voor inwoners van Houten, bedoeld om Houtenaren en andere belangstellenden ook financieel te laten participeren in het windmolenpark in deze gemeente.

Vooruitzichten
We hebben vertrouwen in de verdere ontwikkeling van Eneco Groep. Externe factoren zoals lagere gereguleerde nettarieven en de aanhoudend negatieve spark spread zullen van invloed zijn op het financiële resultaat over 2014. En alhoewel wij onverminderd blijven inzetten op onze duurzame strategie en stringente kostenbewaking, verwachten wij dat het niet eenvoudig zal zijn om het nettoresultaat over 2014 op hetzelfde niveau als over 2013 te handhaven.