Rotterdam,
10
september
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Halfjaarcijfers gepresenteerd

Eneco bepleit bij politiek drie punten voor schone energie

  • Pleidooi bij politiek om Nederland voortrekkersrol in duurzame energie te laten spelen
  • Nettoresultaat stijgt in eerste halfjaar met 32% inclusief eenmalige bate uit verkoop belang KEMA
  • Bedrijfsresultaat daalt met 7% tot €208 miljoen
  • €309 miljoen geïnvesteerd in duurzame productie en netten
Het is echt tijd voor Nederland om nieuwe bronnen voor energie en export te ontwikkelen zoals zon, wind en bio-energie. Deze innovaties zijn van belang voor ons land en de regiefunctie van de overheid daarbij is essentieel. Nederland kan hiermee voorop lopen in een nieuwe internationale groeisector om onze economie, werkgelegenheid en onafhankelijkheid te versterken. Het omgekeerde dreigt te gebeuren. De opwekking van elektriciteit uit vervuilende kolen verdubbelt en de eigen opwek van schone energie door consumenten wordt niet gestimuleerd doordat saldering vóór de meter niet mogelijk is en de klant belastingvoordeel mist. Er is nog steeds geen goed werkende CO2 markt. Het is tijd om het tij te keren. Duurzame energie is de oplossing voor een toekomstvaste energievoorziening. Eneco is sterk verbonden met haar klanten en met de samenleving en investeerde de afgelopen tijd veel in duurzame energie. Wij willen ervoor blijven zorgen dat onze klanten vandaag en in de toekomst kunnen rekenen op betaalbare, betrouwbare en schone energie. Energie zal in de toekomst niet alleen duurzaam zijn, maar ook grotendeels decentraal worden opgewekt. Klanten gaan zelf energie opwekken, voor zichzelf en voor anderen.
Jeroen de Haas, Voorzitter Raad van Bestuur Eneco

Eneco heeft de politieke partijen drie punten voorgelegd die de energievoorziening in Nederland schoon, betrouwbaar en betaalbaar moeten maken. De drie punten zijn:

- zorgen voor sterke Nederlandse energiebedrijven die investeren in klanten door samen energie op te wekken en te besparen;
- de vervuiler moet betalen, stimuleer schone energie uit eigen land;
- laat burgers, boeren en bedrijven zelf energie opwekken.

In de eerste helft van 2012 investeert Eneco voor € 309 miljoen, voornamelijk in nieuw duurzaam productievermogen en in vernieuwing en onderhoud van de netten. Eneco verwacht ook de rest van het jaar het investeringsniveau op een hoog niveau te handhaven om haar missie ‘Duurzame energie voor iedereen’ waar te kunnen maken.

De wereld van energie verschuift naar decentrale en duurzame opwekking en daarop speelt Eneco in door samen te werken met haar klanten en partners. Eneco helpt energie te besparen, zelf energie duurzaam op te wekken en op zo efficiënt mogelijke wijze af te nemen.

Financiële resultaten eerste halfjaar 2012

Nettoresultaat
De Eneco Groep realiseert over het eerste halfjaar 2012 een nettoresultaat van € 175 miljoen. Dit is een stijging van € 42 miljoen (32%) ten opzichte van de eerste helft van 2011. Gecorrigeerd voor de eenmalige bate bij de verkoop van de deelneming in KEMA (€ 56 miljoen) is er sprake van een daling van € 14 miljoen (-11%).

Brutomarge
De omzet in het eerste halfjaar 2012 bedraagt € 2.810 miljoen. Dit is € 328 miljoen (13%) hoger dan in de eerste helft van 2011. De brutomarge en overige opbrengsten stijgen met € 101 miljoen tot € 889 miljoen. De transporttarieven en de toename van verkoop en productie van energie hebben de belangrijkste invloed op deze stijging.

Met de uitbreiding van onze activiteiten stijgt ook het niveau van de exploitatiekosten: van € 563 miljoen tot € 681 miljoen. Een belangrijke component zijn de afschrijvingskosten, die met € 37 miljoen toenemen doordat we nieuwe productiecapaciteit in gebruik namen. Ook de overname van Oxxio zorgt voor een stijging in de exploitatiekosten. Als gevolg van de economische crisis wordt Eneco tevens geconfronteerd met meer dubieuze debiteuren en faillissementen bij klanten dan normaal.

Bedrijfsresultaat
Het geconsolideerde bedrijfsresultaat komt uit op € 208 miljoen, een daling van 7% ten opzichte van het eerste halfjaar 2011 (€ 225 miljoen).
De productie- handels en leveringsactiviteiten ondervonden de positieve invloed van het in bedrijf komen van nieuwe productiemiddelen maar de marktprijzen ontwikkelden zich in het algemeen ongunstig. De spark spread op elektriciteitsproductie (dit is het verschil tussen de inkoopkosten van gas en de verkoopopbrengst van de met gas geproduceerde elektriciteit) daalde, de CO2- en groencertificaten kenden lagere prijzen en ook de aanvoer van Liquified Natural Gas (LNG) was beperkt. In dit klimaat weerden wij ons goed met een bedrijfsresultaat van € 68 miljoen (2011: € 92 miljoen).

Bij de netwerk- advies en engineeringaktiviteiten verbetert het bedrijfsresultaat per saldo met € 20 miljoen tot € 163 miljoen, onder meer als gevolg van een combinatie van transporttarieven en lagere netverliezen. De orderintake en bezettingsgraad bij infrastructuurwerk daalden.
De Eneco Groep werkt aan een actief programma bestaande uit margeverbeteringen enerzijds en kostenreducties anderzijds om het rendement van de groep naar de toekomst te versterken.

Deelnemingen
Het resultaat deelnemingen bedraagt over het eerste halfjaar € 59 miljoen (2011: € 2 miljoen). Per
28 februari 2012 verkochten wij ons 31%-belang in KEMA aan Det Norske Veritas Holding AS. Hierbij werd een boekwinst gerealiseerd en een eenmalig dividend ontvangen, van tezamen € 56 miljoen. Eneco was met 31 procent de grootste aandeelhouder van KEMA.

Investeringen
Eneco zet haar duurzame ambities kracht bij door een gediversifieerde duurzame assetportfolio op te bouwen. In de eerste helft van 2012 investeerde de Eneco groep € 309 miljoen. In de renovatie en uitbreiding van de gas- en elektriciteitsnetten investeerden wij € 158 miljoen.
Het energiebedrijf investeerde vooral in de ontwikkeling van de met afvalhout gestookte biomassacentrale Golden Raand in Delfzijl (€ 42 miljoen) en in windparken in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk (€ 52 miljoen).

Solvabiliteit
De rentedragende schulden ultimo juni 2012 bedragen € 2.070 miljoen tegen € 2.069 miljoen een jaar eerder. De solvabiliteit ultimo juni 2012 bedraagt 51,4%, een gelijkwaardig niveau ten opzichte van de stand per 31 december 2011 (50,4%) en per 30 juni 2011 (51,0%).

Vooruitzichten 2012
Ondanks het brede vertrouwen in de ontwikkelingen van het bedrijf spreken wij, gezien de grote externe onzekerheden, geen resultaatverwachting uit voor geheel 2012.

Deel deze release

Laatste nieuws