Rotterdam,
14
maart
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Resultaat Eneco groeit

Alle bedrijfsonderdelen dragen bij aan stijging resultaat

Nieuwsfeiten:
  • Omzet stijgt in 2011 van € 4,9 miljard naar € 5 miljard
  • Bedrijfsresultaat groeit van € 274 miljoen tot € 388 miljoen
  • Nettowinst stijgt van € 141 miljoen naar € 204 miljoen
  • Alle bedrijfsonderdelen dragen bij aan groei resultaat
  • Investeringen blijven met € 737 miljoen op hoog niveau
Wij zijn trots op dit resultaat. Het werd behaald in een jaar waarin grote onzekerheid de economische activiteiten en het vertrouwen van bedrijfsleven en consumenten aantastte. Dan geeft het voldoening te constateren dat Eneco met haar duurzame strategie in staat is verder te groeien. Op het gebied van veiligheid verbeterden wij onze prestaties door het aantal ongevallen met verzuim in onze bedrijfsvoering verder te verminderen.
Jeroen de Haas, Voorzitter Raad van Bestuur Eneco

De resultaten laten over de hele linie een stijging zien. Het aantal retailklanten groeide. Eneco heeft de kosten onder controle, wij doen meer met minder en met hogere kwaliteit.
Eneco gaat de komende jaren voort op de ingeslagen weg: investeren in duurzame energieproductie, leveren van duurzame energie aan onze klanten, verbetering en vernieuwing van het distributienetwerk en het bieden van innovatieve oplossingen voor de energievragen van onze zakelijke en huishoudelijke klanten.  Duurzame energie voor iedereen is daarbij het leidende motto. Een goed financieel resultaat is  cruciaal voor investeringen in duurzame strategie. Eneco kijkt vol vertrouwen naar de ontwikkelingen van het bedrijf in 2012.”

Financieel resultaat in 2011 sterk gestegen

Eneco Holding N.V. realiseert in 2011 een nettoresultaat van € 204 miljoen, hetgeen een stijging van € 63 miljoen (45%) is ten opzichte van 2010 (€ 141 mln.). Aan de stijging van het resultaat dragen alle bedrijfsonderdelen bij.  Er is meer windenergie opgewekt, het klantenbestand is uitgebreid, de investering in gasopslag en Enecogen vertaalt zich in financiële bijdragen en de kosten zijn gereduceerd. Joulz heeft de indirecte kosten teruggebracht en bij Stedin zijn de opbrengsten toegenomen. Het aantal medewerkers ligt gemiddeld lager dan vorig jaar, inclusief de medewerkers van Oxxio. Bedrijfsbreed hanteert Eneco een strikte kostenbeheersing.

De totale opbrengsten bedragen in 2011 € 5.007 miljoen, € 85 miljoen hoger dan in 2010 (€ 4.922 mln.). De stijging komt voort uit hogere opbrengsten voor energietransport, de goed renderende windenergie-investeringen, alsmede uit de overnames van Oxxio en het resterende 50% aandeel in het Prinses Amalia Windpark, respectievelijk per 1 juni 2011 en 6 oktober 2011. Dit compenseert de daling in omzet als gevolg van de warmere weersomstandigheden in 2011.

Inclusief de overnames blijven de bedrijfskosten stabiel op 1.222 miljoen (2010: € 1.220 mln.), mede als gevolg van de in 2010 ingezette reorganisaties, een lager gemiddeld personeelsaantal, efficiëntere bedrijfsvoering en lagere directe kosten in het infrabedrijf.

Het geconsolideerde bedrijfsresultaat komt uit op € 388 miljoen, een stijging van 42% ten opzichte van 2010 (€ 274 mln.). De positieve ontwikkeling van het bedrijfsresultaat vindt plaats binnen alle onderdelen van het bedrijf.
Het saldo van financiële baten en lasten vormt in 2011 een last van € 81 miljoen (€ 2010: € 93 mln.). Verklaring van de daling ligt in hogere activering van rente op investeringsprojecten en een gunstiger verloop van het werkkapitaal gedurende het jaar.

Door de gestegen resultaten nemen de belastinglasten toe tot € 74 miljoen (2010: € 36 mln.). Voor bepaalde activiteiten is in 2011 besloten dat deze niet langer tot de kernactiviteiten van Eneco behoren en verkocht zullen worden. Dit heeft geleid tot een resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van € -32 miljoen (2010:
€ -6 mln.).

De solvabiliteit van Eneco Holding N.V. bedraagt eind 2011 50%  (eind 2010 51%).

Aan de leverings-, productie- en handelskant stijgt het bedrijfsresultaat van het energiebedrijf met € 15 miljoen tot € 135 miljoen. De opwekking van windenergie heeft een groot aandeel in de groei. De windomstandigheden waren in 2011 beter dan in 2010. Tevens dragen de ingebruikname van nieuwe windparken en de overname van de tweede helft van het Prinses Amalia Windpark hierin bij. Ook de activiteiten van onze handelsafdeling hebben zich gunstig ontwikkeld ten opzichte van vorig jaar, ondanks de extreme gebeurtenissen die de wereldenergiemarkt beïnvloeden, zoals de aardbeving in Japan, het abrupt sluiten van kernenergiecentrales in Duitsland en de onrust in olieproducerende landen. Verdere verbeteringen worden gerealiseerd bij de energie-inkoop en optimalisatie van de gasportfolio. Daarentegen staan de marges bij de conventionele (op gas gebaseerde) elektriciteitsproductie onder druk. Het aantal graaddagen in 2011 is aanzienlijk (22%) lager dan in 2010, hetgeen een drukkend effect heeft op de verkoopvolumes en daarmee gerealiseerde marge van onze leveringsactiviteiten. Over de gehele linie zijn en worden kostenreducties gerealiseerd.

Het bedrijfsresultaat van gas- en elektriciteitsdistributie bedraagt € 290 miljoen, een stijging van € 90 miljoen ten opzichte van 2010. De omzet is € 67 miljoen hoger vooral als gevolg van de, door de NMa vastgestelde, hogere transporttarieven voor 2011, benodigd voor de toenemende investeringen  in de netten. Daarnaast zijn de inkoop- en transportkosten gedaald met € 23 miljoen, voornamelijk als gevolg van lagere kosten voor technisch en administratief netverlies.

Infrabedrijf Joulz verbetert het bedrijfsresultaat tot € 17 miljoen in 2011 (2010: € 3 mln. exclusief een reorganisatievoorziening van € 12 mln.). Deze verbetering is gerealiseerd ondanks een licht gedaalde omzet. Het goede bezettingsresultaat in 2011 en lagere indirecte kosten zijn de belangrijkste oorzaken voor deze verbetering. De commerciële opdrachtenverwerving  is voor Joulz in 2011 succesvol verlopen. In totaal bedraagt de orderintake € 578 miljoen waarvan ruim € 240 miljoen door commerciële orderintake. Deze orderintake is hiermee hoger dan het gestelde target en geeft in combinatie met het aantal uitstaande leads en opportunities veel vertrouwen voor de toekomst.  De commerciële ambitie van Joulz, om naast Stedin ook voor andere netbeheerders opdrachten uit te voeren, wordt stapsgewijs gerealiseerd.

Investeringen

Naast de acquisitie van Oxxio en de uitbreiding van de belangen in het Prinses Amalia Windpark en Air Energy, heeft Eneco in 2011 € 737 miljoen (2010: € 734 mln.) geïnvesteerd in materiële en immateriële vaste activa. Eneco heeft € 388 miljoen (2010: € 312 mln.) geïnvesteerd in de vervanging en uitbreiding van gas- en elektriciteitsnetten. Daarnaast werd  in 2011 geïnvesteerd in de efficiënte gasgestookte elektriciteitscentrale Enecogen (€ 67 mln.) en in de gasopslaginstallaties in het Duitse Epe (€ 51 mln.), die beide eind 2011 in gebruik zijn genomen. In de ontwikkeling van diverse windparken is € 94 miljoen geïnvesteerd en in de vervanging en uitbreiding van warmtenetten € 46 miljoen. In 2011 is gestart met de bouw van de houtgestookte bio-energiecentrale ‘Golden Raand’ in Delfzijl, waarin dit jaar € 37 miljoen is geïnvesteerd.

Duurzame rapportage

In het kader van haar maatschappelijk beleid heeft Eneco op basis van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) strategische duurzame doelstellingen geformuleerd. Deze betreffen terreinen als veiligheid, klantentrouw en klanttevredenheid, leveringszekerheid, groene energieproductie, milieubelasting van de eigen bedrijfsvoering, motivatie van de medewerkers en dergelijke. Op basis van externe verificatie door de accountant is vastgesteld dat Eneco voldoet aan de vereisten die horen bij het niveau GRI B+

Vooruitblik
Ondanks het brede vertrouwen in de ontwikkeling van het bedrijf spreken wij, gezien de grote externe onzekerheden, geen resultaatverwachting uit voor 2012.

Deel deze release

Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn

Laatste nieuws