Rotterdam,
21
december
2018
|
16:42
Europe/Amsterdam

Reactie Eneco op ontwerp klimaatakkoord

Nederland legt basis voor groene economie

Eneco ondersteunt het ontwerp Klimaatakkoord dat mensen en bedrijven helpt om over te schakelen naar een schone energievoorziening. Het akkoord bevat goede afspraken op doelen en beleidsinstrumenten. Wel ziet Eneco meer mogelijkheden voor investeringen in zonne- en windparken dan is afgesproken in dit ontwerpakkoord.

Indien alle voorgestelde beleidsinstrumenten tijdig worden ingevoerd, kan Nederland van achterblijver transformeren naar koploper in de energietransitie. Dit akkoord moet in 2030 leiden tot twee miljoen elektrische auto’s, miljoenen aardgasvrije huizen en 70 procent elektriciteit van zon en wind. Indien de PBL doorrekening van dit ontwerpakkoord laat zien dat het maatregelenpakket nog onvoldoende is, dan is volgens Eneco een derde onderhandelingsronde nodig om te zorgen dat Nederland voldoet aan de klimaatdoelen van Parijs.

Industrie ondersteunen

Het ontwerpakkoord bevat goede afspraken voor het verduurzamen van de industrie en in het bijzonder met het vervangen van aardgas door de inzet van schone stroom uit windparken (power to heat). Eneco is in dat verband blij met de kansen die de verbreding van de SDE+ naar de SDE++ biedt voor de elektrificatie door de industrie.

Warmtetransitie is een sociale transitie

Positief is ook dat aan de tafel voor de Gebouwde Omgeving is afgesproken dat Gemeenten de regie krijgen in het aardgasvrij maken van de ca 12.000 wijken. De voorgenomen lastenneutrale schuif in de energiebelasting van elektriciteit naar aardgas en de duurzame subsidieregelingen (ISDE en SDE) voor warmtebronnen, warmtepompen en warmtenetten zijn daarbij cruciaal. De PBL doorrekening moet uitwijzen of de precieze voorstellen hiervoor voldoende zijn. Ron Wit, directeur energietransitie bij Eneco: ‘De warmtetransitie is vooral een sociale transitie en niet zozeer een technische uitdaging. Eneco wil daarom mensen en bedrijven helpen om zonder moeite deze omslag te kunnen maken. Bijvoorbeeld door ontzorgingsconcepten inclusief financieringsconstructies te bieden zodat de omschakeling betaalbaar blijft'.

Meer hernieuwbare energie mogelijk

Er is meer mogelijk aan duurzame elektriciteitsproductie uit zonne- en windparken op land dan is afgesproken in het ontwerpakkoord. Eneco denkt dat onder de juiste randvoorwaarden er meer gebieden hiervoor kunnen worden aangewezen dan de afgesproken doelstelling van 35 TWh. Ron Wit: ‘Eneco gelooft dat er voldoende draagvlak is voor de ruimtelijke inpassing van meer duurzame bronnen als mensen in de omgeving ook profiteren van de financiële voordelen van deze projecten en dus op de één of andere manier kunnen participeren.’ Dat sluit aan bij de afspraak in het akkoord om er naar te streven dat de omgeving 50% eigenaar wordt in nieuwe zonne- en windparken.

Rol Eneco in klimaatakkoord

Eneco is koploper met de productie van duurzame energie in Nederland en tevens marktleider met collectieve warmte met onder meer warmtenetten in Utrecht, Den Haag en Rotterdam en wil daarmee een grote bijdrage leveren aan de ambities van het nieuwe klimaatakkoord.

Ron Wit, directeur energietransitie Eneco, was aan de klimaattafel Gebouwde de onderhandelaar namens alle energiebedrijven en namens Eneco aan de Klimaattafel elektriciteit.