ROTTERDAM,
06
augustus
2013
|
10:30
Europe/Amsterdam

Eneco Groep op koers

Toename omzet en nettoresultaat in eerste helft 2013

Samenvatting

 

• Nettoresultaat stijgt met vijf procent

• Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven

• Kostenbeheersingsprogramma ligt op koers

• Eneco Groep blijft grootschalig investeren in duurzaam

• Storingsuitval gaat fors omlaag

Eneco Groep realiseerde over het eerste halfjaar van 2013 een nettoresultaat van € 184 miljoen. Dit is een stijging van € 9 miljoen (+5%) ten opzichte van het resultaat over het eerste halfjaar van 2012. De omzet nam toe met € 63 miljoen (+2%) tot € 2.873 miljoen door een hoger energieverbruik bij klanten in verband met koude weersomstandigheden in het voorjaar en door hogere gereguleerde transporttarieven voor gas en elektriciteit. Eneco Groep investeerde in het eerste halfjaar van 2013 € 324 miljoen, € 15 miljoen meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Jeroen de Haas, voorzitter Raad van Bestuur: 'Eneco is een systeembedrijf dat een cruciale rol heeft in de maatschappij. Wij garanderen immers de continue levering van energie aan onze klanten en zorgen er tegelijkertijd voor dat de energierekening betaalbaar blijft. Onze strategie is gericht op duurzaamheid. Duurzame energie voor iedereen, dat is waar we elke dag voor werken. Wij zien dat deze strategie, in combinatie met een sterke focus op beheersing van kosten, haar vruchten afwerpt. Dit geeft ons de ruimte om in uitdagende marktomstandigheden te blijven groeien en door te gaan met het investeren in duurzame projecten en innovatie zoals het windpark Kreekraksluis in Rilland (Zeeland), de biomassacentrale Bio Golden Raand in Delfzijl (Groningen), het intelligenter maken van onze netten en de uitrol van onze slimme thermostaat Toon. Zo helpen wij niet alleen onze 2,2 miljoen klanten om te verduurzamen, maar leveren we als systeembedrijf ook een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van Nederland.’

 

Ontwikkeling van ons resultaat

Eneco Groep boekte in het eerste halfjaar van 2013 een nettoresultaat van  € 184 miljoen, een stijging van  € 9 miljoen (+5%) ten opzichte van de eerste helft van 2012. De omzet nam met twee procent toe tot  € 2.873 miljoen (2012:  € 2.810 miljoen). De brutomarge van onze levering en transport van gas, stroom en warmte en onze diensten die daarmee verband houden, steeg met € 108 miljoen (+13%) naar € 915 miljoen.

Deze toename is met name het gevolg van een hoger verbruik van energie en een verhoging van de gereguleerde transporttarieven. Onze bedrijfskosten zijn door de groei van onze activiteiten met € 706 miljoen licht hoger dan de eerste helft van vorig jaar (€ 681 miljoen). Mede dankzij een in 2012 gestart kostenbeheersingsprogramma is deze stijging beperkt gebleven.

Ons bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) komt uit op € 478 miljoen. Dit is € 83 miljoen (+21%) hoger dan in de eerste helft van vorig jaar. Door lagere rentetarieven en hogere activering bij grote investeringsprojecten zijn de financiële lasten per saldo licht afgenomen tot € 44 miljoen (2012: € 49 miljoen). Hoewel de EBITDA met 21 procent steeg, bleef de toename van het nettoresultaat beperkt tot vijf procent. Dit komt omdat het resultaat vorig jaar positief werd beïnvloed door een eenmalige bate (verkoop deelneming in KEMA).

 

Onze productie, handel en leveringsactiviteiten

In de eerste helft van het jaar lag de temperatuur in alle maanden lager dan normaal. Het verbruik van onze klanten van gas en warmte is daardoor toegenomen. Het heeft harder gewaaid dan vorig jaar, waardoor onze windmolens beter presteerden, maar de hoeveelheid wind bleef nog onder het langjarig gemiddelde. Windmolenparken en zonne-energie leverden ook een bijdrage aan het resultaat. De bedrijfskosten liggen op het niveau van vorig jaar. Als gevolg hiervan was het resultaat (EBITDA) van onze productie-, handels- en leveringsactiviteiten positief en steeg het van € 147 miljoen in de eerste helft van 2012 tot € 190 miljoen in de eerste helft van 2013.

 

Onze netwerk- en engineeringsactiviteiten

De omzet van de netwerkactiviteiten is het afgelopen halfjaar gestegen door hogere gereguleerde tarieven. De duur van storingen in de energielevering viel lager uit ten opzichte van 2012 waardoor er minder aan compensatie hoefde te worden betaald. De gemiddelde duur van uitval door storingen in het elektriciteitsnet van Stedin daalde van 24,6 minuten per klant in de eerste helft van 2012 naar 9,1 minuten dit jaar.

Bij onze engineeringsactiviteiten hebben we in 2012 diverse efficiencymaatregelen getroffen die in de eerste helft van 2013 tot resultaten hebben geleid. Onder moeilijke marktomstandigheden steeg de omzet en verbeterde het bezettingsresultaat. Eneco sloot grote contracten met TenneT voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding naar Goeree-Overflakkee (€ 40 miljoen) en met Total Antwerpen voor de bouw van twee schakelstations (€ 25 miljoen).

De EBITDA van de netwerk- en engineeringsactiviteiten steeg met € 32 miljoen tot € 297 miljoen in de eerste helft van 2013.

 

Onze investeringen

Eneco zet in op verduurzaming van de energievoorziening. Daarom blijven we grootschalig investeren in eigen duurzame opwekking, in energiebesparing en in een betrouwbaar, modern netwerk. In de eerste zes maanden van dit jaar investeerden we € 324 miljoen in materiële en immateriële vaste activa (eerste helft 2012: € 309 miljoen). We investeerden in de ontwikkeling van windparken (€ 65 miljoen), zowel in Nederland en België als in Groot-Brittannië; de biomassacentrale Bio Golden Raand in Delfzijl (€ 25 miljoen), die in het derde kwartaal van 2013 in productie zal gaan, in warmtenetten (€ 19 miljoen), waaronder de binnenkort te starten aanleg van de Leiding over Noord. Deze zal warmte van de Botlek naar Rotterdam gaan voeren. Ook investeerden we in het verbeteren en uitbreiden van de elektriciteitsen gasnetwerken (€ 192 miljoen; 2012 € 158 miljoen).

 

Onze klanten

In de eerste zes maanden van 2013 constateerden we een lichte toename in het aantal klanten, vooral door onze activiteiten in België. In de zakelijke markt sloten we contracten af met Mitsubishi Corporation (Eneco Luchterduinen), AVR (Warmte) en Woonbron (ESCO). Ook sloten we met Akzo een overeenkomst voor afname van circa 50 procent van de productie van Bio Golden Raand. Ook kwam een aantal samenwerkingsverbanden tot stand met energiecoöperaties, zoals Lochem Energie, de Eerbeek-Brummense Energie Maatschappij (EBEM) en Veenstroom. Eneco zet als pijler van zijn strategie fors in op betrokkenheid van omwonenden bij windparken. Een van de voorbeelden hiervan is de start van een obligatieprogramma voor inwoners van Houten.

 

Vooruitblik

Wij hebben vertrouwen in de verdere ontwikkelingen van Eneco Groep. Bovendien krijgen onze investeringen in duurzame energie in de tweede helft van 2013 een impuls als gevolg van fiscale stimulering. Wij verwachten dat onder normale omstandigheden het nettoresultaat over 2013 tenminste gelijk zal zijn aan het resultaat over 2012.

 

Bijlage:

Volledige persbericht inclusief:

- Kengetallen

- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

- Geconsolideerde balans

- Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Boilerplate

Over Eneco Groep
Eneco Groep is een groep van bedrijven die internationaal actief is op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en 3.500 medewerkers werken we aan onze missie: duurzame energie van iedereen. We investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken om het aanbod van duurzame energie te vergroten. En we ontwikkelen innovatieve producten en diensten, zodat onze klanten zelf de regie nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen. www.enecogroep.nl