Rotterdam,
11
januari
2018
|
12:40
Europe/Amsterdam

Eneco Groep: voornemen deel aandeelhouders niet in belang van Eneco en privatiseringsproces

Eneco Groep N.V. heeft kennis genomen van de brief die de juridisch adviseur van aandeelhouderscommissie AHC heeft gestuurd namens een deel van de aandeelhouders, met daarin het voornemen om het vertrouwen op te zeggen in de voltallige Raad van Commissarissen (RvC). Eneco vindt deze stap onverantwoordelijk en schadelijk voor Eneco, haar aandeelhouders, alle andere belanghebbenden en het privatiseringsproces.

Eneco heeft sinds de afronding van de consultatie onder de aandeelhouders op 31 oktober jl. alles in het werk gesteld om samen met de AHC een zorgvuldig privatiseringsproces in te richten. Alleen samenwerking tussen AHC en onderneming kan tot een privatiseringsproces leiden waarbij de belangen van alle stakeholders goed worden afgewogen en de duurzame strategie en de continuïteit van de onderneming gewaarborgd zijn. Dat is ook conform eerder vastgelegde uitgangspunten in het aandeelhoudersconvenant. De RvC heeft daarbij zijn wettelijke taak en verantwoordelijkheid in acht genomen, namelijk de behartiging van de belangen van de onderneming op de lange termijn en alle bij de onderneming betrokken belanghebbenden.

De AHC heeft november jl. een eenzijdig, onvolledig en incompleet rapport over bestuur en toezicht bij Eneco opgesteld en verspreid onder alle 53 aandeelhouders. De inhoud van het rapport doet de werkelijkheid geweld aan en het verhindert de aandeelhouders om een goed en zorgvuldig afgewogen oordeel te vormen. De aandeelhouders hebben recht op het volledige perspectief, op basis van alle relevante feiten.

Daarom hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen besloten om een bijzondere vergadering van aandeelhouders (BAVA) bijeen te roepen, die plaats zal vinden op 12 januari 2018. De aandeelhouders zijn hierover op 30 november jl. geïnformeerd. Voorafgaande aan de BAVA heeft Eneco een schriftelijke toelichting gegeven op het rapport aan de aandeelhouders. Tijdens de BAVA zullen bestuur en commissarissen alle vragen hierover beantwoorden en een toelichting geven op punten waarvan de aandeelhouders hebben aangegeven in gesprek te willen gaan, zoals het beloningsbeleid, invloed op investeringsbeslissingen en het toevoegen van een extra commissaris. Eneco heeft eerder voorstellen gedaan op deze punten teneinde een gezamenlijk transactieproces te faciliteren. Ook zal tijdens de BAVA gesproken worden over de verdere invulling van het privatiseringsproces.

President-commissaris Edo van den Assem zegt: ‘Wij betreuren dat de AHC voornemens lijkt om deze stap te zetten, in plaats van de dialoog te zoeken over constructieve voorstellen. De in december gevoerde gesprekken tussen een delegatie van de AHC en de onderneming hebben ons goede hoop gegeven dat we er samen uit zullen komen en dat de verschillen van mening uiteindelijk beperkt zijn. We zijn ervan overtuigd dat een voortzetting van de gesprekken met deze delegatie eventueel met een bemiddelaar erbij zou moeten kunnen leiden tot algehele overeenstemming over de aanpak en inrichting van een privatiseringsproces. Het is in het belang van alle partijen dat we stoppen met het benadrukken van de verschillen en nu doorgaan met de voorbereiding van het privatiseringsproces’.